HomeOpbrengstvermeerdering in den boschbouwPagina 21

JPEG (Deze pagina), 960.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 19.94 MB

19
theoretisch onderwijs werd gegeven en de namiddagen aan excursies
besteed werden.
Meer is ons bekend nopens de in 1788 door HEINRICH voN Corn
en zijn vader in Zillbach bij Weimar opgerichte boschbouwschool,
_ die in 1795 onder staatstoezicht in Weimar­Eisenach kwam te staan.
Met de aanstelling van HE1NR1cH voN CoTTA als directeur der
,,Forstvermessungsanstalf’ in Tharand (Saksen) in 1810, ging ook
deze school naar Tharand over, en werd daarin 1816 tot een Rijks-
boschbouwschool hervormd, waaruit later de zoo bekende ,,Forst-
akademie" ontstond. Als eerste directeur bleef COTTA daar tot zijn
c dood werkzaam. Hij was de eerste boschbouwkundige, die op de
noodzakelijkheid wees, bij het boschbedrijf met samengestelde
rente te rekenen, 1) en legde daardoor den grondslag voor beschou-
wingen, als heden door mij gehouden. Ook de andere boschbouw-
‘ hoogescholen in Duitschland en die in Oostenrijk dateeren uit de
eerste helft van de vorige eeuw.
Volgens Dr. RICHARD HESS 2) moet echter tot de grondleggers
van de boschbouwwetenschap in de eerste plaats gerekend worden
WILHELM GoTrFR1ED voN Mosmz, die in zijn boek ,,Grundsätze der
Forstökonomie" in 1757 de eerste poging deed tot een systematische
, samenvatting van al hetgeen toen bekend was over boschbouwkundige
opvattingen en voorschriften.
De ervaring van ruim een eeuw, vooral in Duitschland, heeft
tengevolge gehad, dat een juist inzicht in de leerstof en een verdeeling
daarvan over verschillende leerkrachten, nauwelijks meer een punt
van ernstig meeningsverschil kan uitmaken. En al heb ik dan ook
in het voorgaande meer in het bijzonder de aandacht gevestigd op
enkele onderdeelen der boschbouwwetenschap, die hier aan mij zijn
toevertrouwd, zoo wil ik toch, alvorens deze rede te eindigen, een
a oogenblik Uwe aandacht vragen voor den onderlingen samenhang
die er tusschen de door de drie hoogleeraren in de boschbouwweten-
schappen aan onze hoogeschool gedoceerde vakken bestaat, voor
zoover ik dat nog niet deed voor de wetenschap van de houtteelt.
Ik heb in mijne rede reeds gezegd, dat voor alle overwegingen
nopens de meest doelmatige inrichting van het boschbedrijf in verband
. met de maximale rentabiliteit, diverse gegevens noodig waren.
Ten deele kunnen die verschaft worden door den houtteeltkundige,
maar voor zoover zij betrekking hebben op opbrengstberekeningen
aan houtmassa en aan geld en op rentabiliteitsberekeningen, kunnen
wij den wiskundig onderlegden boschbouwkundige niet missen.
Voor eenjuiste, doelmatige verdeeling van de leerstof van de bosch-
1) 1818. Entwurf einer Anweisung zur Waldwertberechnung.
2) Lebensbilder hervorragender Forstmänner, 1885.