HomeOpbrengstvermeerdering in den boschbouwPagina 20

JPEG (Deze pagina), 908.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 19.94 MB

18
eerder bereiken dan elders 1). Zij komen dus ook 20 jaar eerder in
de meest marktwaardige sortimentsklasse, aangezien deze in hoofd-
zaak bepaald wordt door den diameter. Het door mij gestelde desi-
deratum wordt hier dus reeds benaderd.
Voor een bepaalde houtsoort in een bepaalde streek is dus gebleken,
dat een zeer belangrijke vergrooting van productie langs houtteelt­ `
kundigen weg mogelijk is.
De toekomst zal ons moeten leeren, in hoeverre zulks ook in een
andere omgeving en voor andere houtsoorten verwezenlijkt kan worden
op Bährenthorensche of op andere wijze en welken invloed deze
verhoogingen op de rentabiliteit van het bedrijf hebben.
Behalve op de houtteelt, moet, ik behoef het wel nauwelijks te I
Zeggen, een beroep worden gedaan op de techniek, meer in het
bijzonder voor zoover zich deze beweegt op het gebied der weg- en
waterbouwkunde. Ik heb er nadrukkelijk op gewezen,dat overwegingen ­
van boschhuishoudkundigen aard veelal in de eerste plaats dwingen
tot verbetering van de transportgelegenheden. Voor de uitvoering
van de daarvoor noodige werken wordt dikwijls veel technische
kennis vereischt, soms van zeer specifieken aard. Ik meen echter
hierop niet nader te moeten ingaan, aangezien ik nog een kort woord
wil wijden aan de boschbouwwetenschap als geheel, en de zooeven
bedoelde techniek m.i. toch niet tot deze speciale wetenschap ge- I
rekend kan worden.
tl: 3: >{:
De boschbouwwetenschap stelt, zooals ik reeds opmerkte, het bosch
en het boschbedrijf tot object van onderzoek en beoogt het opsporen
van al die zaken, die het boschbedrijf aan het gestelde doel doen
I beantwoorden, teneinde daarop invloed te kunnen uitoefenen.
1 ]uist twee jaren geleden deelde collega VAN BAREN van deze plaats
j mede, dat ALBRECHT THAER, door de publicatie van zijn standaard-
werk in 1798 met het volste recht de grondlegger van de landbouw-
i wetenschap genoemd mag worden.
j Aannemende dus, dat de landbouwwetenschap van 1798 dateert,
1 kan van de boschbouwwetenschap gezegd worden, dat zij van ouderen
j datum is, althans bestonden voor dien tijd in Duitschland reeds ^
boschbouwscholen en verschenen belangrijke werken op boschbouw-
kundig gebied.
Op welk peil de in 1764 door ZANTHIER te Ilseburg in den Harz
opgerichte boschbouwkundige vakschool (Meisterschule) stond, is
niet meer precies na te gaan. Wel weet men, dat in den voormiddag
1) Blz. 40.