HomeOpbrengstvermeerdering in den boschbouwPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 19.94 MB

16
gesloten en waaruit wij tot op heden nog niet zijn verlost. Wij richten
onzen blik naar den houtteeltkundige, in de hoop, dat hem eenmaal
de sleutel in handen zal worden gegeven, om de poort van onze
gevangenis te openen.
Wat toch is het geval. Wij allen behooren bij het beheer van de
zgn. nproductiebosschen" te streven naar een zoo groot mogelijke
rentabiliteit en, zooals uit het gesprokene, naar ik hoop, gebleken
is, onderkennen wij de daarbij optredende moeilijkheden goed.
Edoch, er bestaat een fatale grens, die wij vooralsnog niet vermogen
te overschrijden, t.w. het productievermogen van den boom zelf.
Wanneer een boom of een bosch jaarlijks niet meer dan gemiddeld
3 % in houtmassa bijgroeit, dan kan, praktisch gesproken, de renta-
biliteit van het geheele boschbedrijf nimmer meer dan 3 % bedragen.
Ik kan mij niet, althans niet geheel, aansluiten bij hen, die spreken
over een autonomen boschbouwkundigen rentevoet (Forstliche
Zinsfuss - JUDEICH e.a.) en daarmede feitelijk als vaststaand aan-
nemen, dat de kapitaalwaarde van het bosch, meer in het bijzonder
de grondwaarde, zich zoodanig regelt naar de opbrengst, dat de
verhouding tusschen kapitaal en opbrengst steeds dezelfde zal zijn.
Het moge waar zijn, dat voor vele bedrijven en industrie├źn van
een aan dat bedrijf inhaerente rentevoet kan worden gesproken en
dat de koers van aandeelen zich steeds beweegt op een hoogte, waarbij
de verhouding tusschen koers en dividend tennaastenbij constant is,
waarbij dan de risicopremie in verband met den aard van dat bedrijf
die verhouding, d.w.z. de effectieve rente van de aandeelen bepaalt ~
voor het boschbedrijf geldt dit naar mijn meening niet in die mate.
Wel is waar is de risico bij het boschbedrijf zeer gering, veel
geringer dan men gewoonlijk denkt. Zoo kan men b.v. een goed
geregeld boschbedrijf tegen brand verzekeren voor minder dan 10/00
van de waarde, en al nemen storm- of insectenschade vaak plaatselijk
beangstigende afmetingen aan, over een grooter boschgebied ge-
0 rekend, beteekenen de werkelijke verliezen door storm of insecten -
j men bedenke dat het hout, zij het tegen lageren prijs, verkoopbaar
blijft - in den regel niet zoo heel veel.
1 Al zou men dus tegen enkele 0/00 het bosch tegen alle schaden kunnen
verzekeren en daardoor aan het bedrijf alle risico ontnemen, dan .
nog komt mij een rentevoet van 3 %, waarmede de boschbouwer in
het gunstigste geval genoegen moet nemen exorbitant laag voor,
0 zoo laag, dat ik deze in beginsel niet alleen voor verhooging vatbaar
acht, maar het zelfs als een vanzelfsprekende plicht beschouw, dat
iedere boschbouwer daarnaar streeft.
Ik vraag mij af, wanneer men voor in een tropisch landbouw-
bedrijf belegd geld, zooals uit den koers der aandeelen blijken kan,
een effectieve rente eischt die wellicht 4 of meer % hooger is, dan die
l