HomeOpbrengstvermeerdering in den boschbouwPagina 14

JPEG (Deze pagina), 963.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 19.94 MB

12
Berekent men nu den gemiddelden jaarlijkschen bijgroei voor
verschillende leeftijden, dan vindt men, dat bij den, volgens de zoo-
even ontwikkelde denkbeelden, uit finantieele overwegingen be-
rekenden kapleeftijd, die gemiddelde aanwas slechts weinig beneden
het maximum ligt.
Tot Zoover zijn de eigenlijke natuurwetenschappen niet aan het
woord geweest. Evenwel zijn zij, die meenden, dat dit voorbijgaan
van deze wetenschappen, meer in het bijzonder van de houtteelt,
ongestraft kon plaats hebben, in vele gevallen bedrogen uitgekomen.
Meer en meer toch is gebleken en blijkt nog schier dagelijks, dat de
houtteelt niet kan voldoen aan de haar, in verband met het verlagen
van den omloopstijd, gestelde eischen. De boschverjonging, zoowel
als de boschverpleging en niet het minst de grondverpleging, kan
in heel veel gevallen niet aan de noodzakelijke eischen voldoen,
indien onverkort wordt vastgehouden aan een zoo lagen omloop-
tijd, als zich op de zooeven bedoelde wijze laat berekenen. Meer en
meer, en steeds duidelijker blijkt, dat voorloopig nog een compromis
gevonden moet worden tusschen dezen lagen omloopstijd en den
kapleeftijd, waarbij houtteeltkundige maatregelen tot het gewenschte
resultaat leiden.
De houtteelt, de oudere zuster van de boschrenterekening, heeft
tientallen jaren, behoudens uitzonderingen, van geen toegeven willen
weten en allerlei schijnberekeningen en in wezen onjuiste formules
Zijn door de voorstanders van het kappen op ouden leeftijd naar
voren gebracht om te pogen de onjuistheid van de Faustmannsche
formule aan te toonen. Vele boeken, honderden artikelen werden
geschreven tegen de in beginsel juiste overwegingen over de renta-
biliteit van het boschbedrijf. Nog is de strijd, na drie kwart eeuw,
niet uitgestreden, maar sedert het begin van deze eeuw is een steeds
nauwer wordende toenadering te bespeuren en is het vooral de hout-
teelt, die door sterker ingrijpen in het zich ontwikkelende bosch,
tot kort voor den kapleeftijd, zich aanpast aan de commercieele
eischen van het bedrijf, en deze aanpassing tracht mogelijk te maken
door houtteeltkundige maatregelen, die speciaal bodembescherming
ten doel hebben: onderplanting, onderzaaiing, bodembedekking etc.
x *
>l<
Eenmaal de zoo juist geschilderde, wellicht voor niet-technici
ietwat moeilijk te volgen, rationaliseering van het boschbedrijf tot
stand gebracht zijnde, kan tot intensiveering, ter verhooging van
de netto-opbrengst, worden overgegaan.
Onder intensiveering in economischen zin behoort te worden
verstaan de doelmatige aanwending van meer kapitaal en/of meer