HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 9

JPEG (Deze pagina), 599.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

T
moet zich verbazen over de stellige wijze, waaro-p
de voorstanders van het kalkregime zich uitlaten.
· Maar ook de voorstanders van het regime we-
ten evengoed als ik en anderen ·dat ook bij zeer
nauwkeurige monstername (veel nauwkeuriger
dan als ,,voldoende" wordt aangegeven) dat de
onbehandelde grond in opeenvolgende jaren zeer
uiteenloopende z.g. kalktoestanden kan aanwijzen.
Algemeen bekend is dat de kalktoestand van één
perceel grond op kleine afstanden betrekkelijk
groote verschillen kan aanwijzen en zoolang dat
zoo is, zoolang zal het perceel niet één kalktoe-
stand hebben, maar wel zooveel kalktoestanden als
men er monsters van laat onderzoeken. M.a.w. als
een onbehandelde grond bij drie opeenvolgende
bepalingen (bijv. najaar 1928, 1929 en 1930) klop-
pende cijfers levert dan is ·dat zuiver toeval. Dat
is uitzondering maar geen regel. (
De kalktoestandswet is dus een schoone droom (
waarvan in de nuchtere werkelijkheid slechts een
vaag beeld achterblijft. (
6. ,,Vast staat, dat de belangrijkste grassoorten i
{ ,,ieder voor zich een kalktoestand van ongeever
,,nu1 wenschen, doch het is nog de vraag hoe of (
,,het staat met de samenwerking van die grassen, r
,,waaruit ons grasland bestaat. Terwijl het ver-
,,der vaststaat, dat in de samenstellende soorten
.,een groot aantal variaties voorkomen, die in dit
,.opzicht uiteenloopende eischen stellen.
,,Wij moeten echter eerlijk bekennen dat we van .
.,hun eigenschappen nog bitter weinig wcten".
Dat zijn drie opeenvolgende zinnen uit mededee-
ling 34 van de tweede atdeeling van het Proef-
station. Laten wij ze nader bezien.
a. Als vaststaat dat de belangrijkste grassoorten
ieder voor zich den nultoestand eischen, dan
is niet goed in te zien waarom een mengsel