HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 8

JPEG (Deze pagina), 601.41 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

6
,,den kalktoestand kan men beoordeelen in welken
j ,,vorm de meststoffen zullen moeten worden toe-
ngediend om de hoogste opbrengst mogelijk te ­
,,maken. Die geheele wet staat of valt met de
l volgende vragen :
a. is de kalktoestand van den grond inderdaad
te bepalen?
b. indien de eerste vraag bevestigend beant-
woord moet worden, is dan de kalktoestand
een vaststaande grootheid? (indien geen
kunstmatige middelen worden toegepast om
in dien toestand verandering te brengen).
Naar mijne meening moeten beide vragen ont-
kennend worden beantwoord, en daaruit volgt dan
onmiddellijk dat de z.g. kalktoestandswet een
doode letter is geworden.
Uit wat onder punt 1 is medegedeeld volgt al
met voldoende duidelijkheid dat de kalktoestand
van den grond niet is te bepalen, of misschien juis-
ter uitgedrukt, althans aan het Bedrijfslaborato­
rium niet wordt bepaald.
Ook is de kalktoestand geen vaststaande, be-
paalde grootheid, maar een sterk wisselende (be-
doeld is de kalktoestand zooals die aan het Be- {
drijfslaboratorium wordt opgegeven.) Dit is een
verschijnsel dat velen hebben waargenomen en ik
acht het uitgesloten dat den leider van het Be-
drijfslaboratorium dat verschijnsel zou zijn ont-
gaan. Dat is dan ook niet zoo, maar de oorzaak
van dit verschijnsel wordt steeds geweten aan on-
nauwkeurige monstername. Van tweeën één of
men zoekt de fout waar die althans ten deele niet
te vinden is of de monstername laat inderdaad te
wenschen over, maar dan moet men zich erover
verbazen dat ondanks dat tóch met een gerusi
geweten bekalkingsadviezen worden gegeven. Wie
dit feit gaat combineeren met de stalmestkwestie
en met het ,,nuttig effect" der bemergeling die