HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 4

JPEG (Deze pagina), 622.53 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

2
door een ander, dat inderdaa­d nietszeggend is, en
hoogstens tot begripsverwarring aanleiding kan
geven. Ik meen dat de gewijzigde methode van
onderzoek hiermee in nauw verband staat. Bij
de thans gevogde methode van onderzoek is het
in vele gevallen onmogelijk het neutrale punt aan
te geven. Waar dat 0-nulpunt niet meer een vast
punt is, daar wankelt alles, tenzij men de definitie
gaat veranderen en tot deze laatste kunstgreep is
men zonder schroom overgegaan. De nieuwe ,,de-
finitie" verhelpt of bemantelt de fouten die het
onderzoek aankleven.
2. Vroeger werd van stalmest gezegd, en dat
werd ook min of meer wetenschappelijk verklaard,
dat het den kalktoestand zou verlagen.
Als dat zoo was dan moest stalmest een zeer
ongunstigen invloed uitoefenen op gronden met
een lagen kalktoestand. De ,,oppositie" heeft in
die dagen herhaaldelijk gewezen op het omgekeer-
de. Maar dat was alles kleinzielige tegenwerking
waar weinig waarde aan was te hechten. Sinds
1927 heet het plotseling dat ,,stalmest op kalkarme
grond -de gebreken daarvan verhelpt of liever be-
mantelt," dat wor·dt zelfs een bekende zaak ge-
noemd. Het is merkwaar­dig en typeerend dat thans
een bekende zaak wor­dt genoemd waarover vroe-
ger harde woorden zijn gevallen. Maar nog merk-
waardiger is, dat na 1927 met die ,,bekende zaak"
practisch totaal geen rekening wordt gehouden.
Bij het geven van ·bekalkingsadviezen doet men
precies of de toestand bij het oude gebleven is.
Nu geef ik graag toe dat het voor een Centraal
Laboratorium, dat zich niet plaatselijk op de hoog-
te kan stellen, moeilijk uitvoerbaar zou zijn om
met die ,,bekende zaak" rekening te houden : maar
daarmee heeft de practische landbouwer niet te
maken.