HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 39

JPEG (Deze pagina), 614.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

E
1 37 i
« NASCHRIFT.
Q De Redacteur van het Friesch Landbouwblad
: heeft de discussie tusschen de Heeren Hudig en l
_ Cleveringa eenerzüdsch en mij anderzijdsch ge-
sloten. Tegen een goede gewoonte in gaf de Re- ,
. af dacteur het laatste woord niet aan den inleider van a
á het debat. Moge udit op zichzelve reeds van eenige f
partüdigheid blük geven, nog duidelijker komt dit d
fï uit in de onderschriften, die de Redacteur van het
Friesch Landbouwblad bij mun Ie artikel en bü
het slotwoord van Ir. Cleveringa meende te ‘moeten j
plaatsen.
j Nu het Friesch Landbouwblad geen plaats be-
¥ schikbaar stelt voor het maken van gevolgtrek­
, kingen meen ik hier te mogen opmerken .·
1. dat de Directeur van het Bedräfslaborato-
rium zich niet gewaagd heeft aan een zakelijke
weerlegging van mijn ernstige bedenkingen t.o.z.
1 van de kalktoestand ;
2. dat Professor Hudig zich aan een gedachten-
wisseling heeft onttrokken op een tijdstip waarop
i een dergelijke discussie verhelderend kon werken.
Merkwaardig is hierbij dat Professor Hudig hen,
die bedenkingen maken, van onkunde beticht. Zoo-
lang Professor Hudig daarvan het bewijs niet
levert, ontzeg ik hem het recht daartoe ;
R 3. dat lr. Cleveringa in gebreke is gebleven de
vernietigende critiek die ik over een zijner onder-
, zoekingsproefvelden uitsprak, te weerleggen. Eenig
g succes heeft die critiek intusschen wel gehad, om-
dat in het slotwoord bedoeld proefveld nog slechts
« een demonstratieveld wordt genoemd. Ik wil vol-
X staan met de opmerking dat de landbouwpraktük
‘ door dergelüke demonstraties m.i. misleid wordt.
Voor het overige laat ik een beoordeeling van
's Heeren Cleveringa’s pennevrucht gaarne aan
anderen over.