HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 38

JPEG (Deze pagina), 567.35 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

36 F
hoeken van ons land komen, maar zelfs verre ik
buitenlandsche reizen maken om door eigen aan- J
schouwing op het vrije veld proefondervindelijk te I
zien aangetoond, hoe tal van moeilijheden, die op J
fouten in den grond berusten, op doeltreffende wij- ‘
ze kunnen worden overwonnen. ;
Wij zullen hun voortaan er op wijzen, dat zij gj
het zich veel gemakkelijker kunnen maken, door
verder te reizen naar een geleerde in het hooge r
Noorden. waar die moeilijkheden niet voorkomen, gj
omdat deze ze van achter zijn schrijfbureau weet
tiekbezweren, zelfs zonder ze ooit te hebben ont- W
e t.
Voor hen, die van dat verleidelijke aanbod geen ,
gebruik wenschen te maken, zullen wij doorwer- g
ken en trachten de practijk langs den moeilijken W
bergachtigen weg der veldproeven, zonder veel f
woorden, omhoog te voeren naar streken, waar zii ;
ruimer kan ademhalen. ?
Wij hopen, dat het onzen tegenstander, die over
,,geduldig papier" naar boven wil wandelen, moge ‘
gelukken in dezelfde streken aan te landen en wij
wenschen hem toe, dat hij al schrijvende en the- T
oretiseerende niet in gedachten verzonken in een
afgrond stort.
Tot zoo lang Mijnheer de Redacteur verdwijnt ’
hij voor ons achter bergen van papier, in neve-
lige beweringen en zullen wij hem verder ,,dood- ,
zwijgen".
Zutphen, den 22­l2­’29.
De Rijkslandbouwconsulent,
O. J. CLEVERINGA.
‘ *) Noot van de Redactie: j
Met het oog op het sluiten der discussie achten wij t
het noodig er op te wijzen, dat de heer Witteveen mee- `
deelde tweemaal op Spitsbergen te zijn geweest en nim-
merh de proefvelden in Noord-Gelderland te hebben be-
zoc t.