HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 37

JPEG (Deze pagina), 587.57 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

, ss
gt practisch en veelzijdig vraagstuk waard is. l
; De schrijver ontwijkt het verdere debat door
een critische beschouwing te geven over onze
i proefvelden, die hij nooit bezocht en niet wil zien, W
omdat ...... hij achter zijn bureu uit de papieren j
= verslagen zoo maar kan afleiden, dat van deze
t voor de praetijk aangelegde demonstratievelden
niets deugt. Wij zullen niet nogmaals plaatsruimte
j vragen om al die bedensels te weerleggen. Het
antwoord is trouwens reeds in de verslagen te
vinden. Wij hebben wel-overwogen met veel oude
§‘ sleur gebroken en hebben dat behoorlijk gemoti-
ä veerd.
g lntusschen krijgen wij bijna medelijden met de
i duizenden Geldersche practici, die in steeds groo-
F ter aantal deze gevaarlijke dingen gaan zien en
j deze dwaasheden op groote schaal in hunne be-
l drijven toepassen, terwijl zij duizenden grondmon-
sters opzenden en ons het vuur uit de sloffen laten
§ loopen om hun op de bedrijven en in voordrachten
voortdurend met de nieuwste vorderingen op dit
gebied op de hoogte te houden
Het zotste van alles is, dat die goede menschen
er zulke schitterende resultaten mee meenen te
bereiken, dat velen beweren, dat zij thans kunnen
l verbouwen wat zij willen op dezelfde gronden,
j waarop voor eenige jaren alles mislukte, of halve
gewassen groeiden. Ze voelen zich geheel opge-
i lucht en beelden zich in, dat zij in dezen econo-
§ misch moeilijken tijd, hierin een krachtigen rugge-
_ steun hebben.
i Oeh die dwazen, zij begrijpen niet, dat zij slacht-
` offers zijn van ,,reclame" en dat ze meedoen aan
,,een mode", waarvan een profeet reeds omstreeks
1925 uit papieren wist te voorspellen, ,,dat zij geen
twee jaren zou duren".
En al die tientallen practici en geleerden, die in
steeds groeiend getal niet alleen uit de verste uit-