HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 36

JPEG (Deze pagina), 568.57 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

34 '
het Bedrijfslaboratorium en Professor Hüdig on-
welgevallig zijn. j
Rzïkslandbouwconsulent,
Ir. H. J. WITTEVEEN.
Dragten, December 1929. ‘
llmlernchrift. ,
De bedoeling is aan de heeren Cleveringa en
Prof. Hüdig nog gelegenheid te geven desverlangd E
een kort woord van verweer in tweede instantie i
te schrijven en daarna de discussie te sluiten. Dat 5
,,de geleerden het niet eens zijn" is reeds tot een _«
spreekwijze geworden en thans opnieuw geb1e­
ken. Vlil nien dieper op de betreffende kwestie p
ingaan, dan is een meer wetenschappelijk tijd-
schrift daarvoor een betere plaats. De ruimte in
het Friesch Landbouwblad is ook te beperkt om i
hiervoor de kolommen open te blijven stellen.
RED. j
Het onderzoek naar den kalktoestand
van alle perceelen is dringend
noodzakelijk.
(Buiten verarztwoordeliikheicl der redactie.)
Gaarne maken wij gebruik van de door de Re- i
dactie geboden gelegenheid om de polemiek met t
den Heer Witteveen te sluiten. _
De schrijver geeft toe nooit iets, behalve twee-
maal ,,Spitsbergen" te hebben gezien vanhet om- i
vangijke en moeilijke werk, dat in de laatste tien 1
jaren op het gebied van het onderzoek naar den j
toestand in ons land is verricht, met voor de prak- i
tijk zoo buitengewoon mooie resultaten. *) 9
Wij zijn hierdoor volkomen bevredigd en het
verheugt ons, dat wij den schrijver deze bekentenis
hebben kunnen afdwingen. Nu kan de practische
landbouwer voor zich uitmaken wat hem het oor-
deel van dezen voorlichter over een zoo bij uitstek