HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 35

JPEG (Deze pagina), 615.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

33
Hieruit blijkt weer :
a. de kalktoestand van de onbemergelde per-
ceeleu is géén vaststaande bepaalde grootheid.
g b. de kalktoestanden 0 en ·l- 5 worden bij lange
2 na niet bereikt.
j Tenslotte moet nog vermeld dat naar aanleiding
ä van het onderzoek op 29-10­’27 een extra portie
1 mergel gegeven is aan de perceelen die -I· 5 en 0
‘ moesten worden, benevens aan perceel No. 3. Het
jj ,,effect" van die mergelbemesting is niet erg groot i
i geweest zooals het laatste onderzoek van 11­12­’28
l uitwijst. De perceelen 1 en 8 kregen ook hier
2 zwavel : de berekende hoeveelheid om -30 te be-
ï reiken. Hier is het doel ver voorbij geschoten.
[ De rijkslandbouwconsulent Huizinga schrijft in
zijn verslag, sprekende over de sterke daling van
‘ de kalktoestand op alle veldjes (ook de pas ge-
ij mergelde) op 11-12’28: ,,Het bedrijfslaboratorium
ä ,,voor grondonderzoek kon hiervoor geen verkla-
j ,,ring geven, maar deelde mede, dat ditzelfde ver-
l ,,schijnsel zich in 1928 op vele proefvelden voor-
,,deed". Zulke mededeelingen zijn niet erg ge-
il schikt om het vertrouwen in de zaak, waarvoor
j het bedrijfslaboratorium ijvert, te versterken. Het
beclrijfslaboratorium komt telkens voor verschijn-
3 selen te staan, welke zü niet kan verklaren, maar
een openlijke mededeeling daarvan zoekt men te-
vergeefs in haar- omstreeks 20 publicaties.
§ Het besluit van den Heer Hudig om niet meer
op dit onderwerp terug te komen kan ik mij van
fp zijn stan·dpunt wel begrijpen, maar ik had dan een
betere weerlegging van mijn zeven punten mogen
Q verwachten. Ik beloof den Heer Hüdig dan ook
g geenszins dat ik nu ook niet meer op dit onderwerp
` terug kom. lk zal daarop terugkomen zoo vaak
mij dat wenschelijk of noodzakelijk voorkomt,
daarbij aannemende dat de landbouwpers haar
kolommen niet sluit voor mecledeelingen welke