HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 31

JPEG (Deze pagina), 585.34 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

ë
lijke indruk gewekt wordt, dat ze door toediening j
Q van zwavel abnormaal mishandeld zijn.
Het doel van het toedienen van zwavel is, dat W
deze stof door bacteriën wordt omgezet tot zwavel-
zuur. In wezen komt dus een zwavelbemesting
. overeen met de toediening van zwavelzuur. Als
dat zwavelzuur nu alleen de kalk in den grond
oploste en deed uitspoelen, dus alleen de kalk-
toestand verlaagde, dan kon men met het gebruik
van zwavel misschien vrede hebben. Maar na-
tuurlijk tast het genoemde zwavelzuur ook andere
g grondbestanddeelen aan (bijv. kali, ijzer, fosfor-
, zuur) terwijl ook het bacterieleven in den grond
allicht op gevoelige wijze wordt beinvloed.
Na het bovenstaande zal ik niet meer behoeven
te zeggen dat ik aan deze proef (en ook andere
proeven van Ir. Cleveringa) alle bewijskracht ont-
zeg. lk acht deze proeven gevaarlijk voor den
ë Nederlandschen Landbouw, vooral in een econo-
J misch moeilijken tijd zooals we thans op land-
ï bouwkundig gebied meemaken.
Il ANTWOORD AAN DEN HEER HUDIG.
De Heer Hudig vergist zich, indien hij meent, dat
i ik zijn werk tot dusverre negeerde. Ik ben twee
{ maal, op uitnoodiging van den Heer Hudig, op het
f proefveld Spitsbergen geweest. De laatste maal
5 waren wij het zelfs volkomen eens over de kalk-
kwestie, maar de Heer Hudig sprak toen anders
dan hij daarna schreef en thans nog schrijft 1). De
Heer Hudig vergist zich ook als hij meedeelt, reeds
voor vier jaar te hebben aangetoond, dat ik van
’ het geheele kalktoestanclsvraagstuk niets begrijp.
s Hoogstens heeft hij zich ingebeeld dat hij iets aan-
1) Daarom ben ik niet bereid binnenskamers met den
A Heer Hudig van gedachten tc wisselen. W.