HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 26

JPEG (Deze pagina), 584.70 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

24
De perceelen IV en V (tusschen stippellijnen ge- i
plaatst) zijn de perceelen die volgens het proef-
plan met behulp van mergel in den nultoestand ë
zouden worden gebracht. ?
Na twee jaar proefnemen, in 1923, hebben de á
alcalisch bemeste veldjes III een lagererz kalktoe- »
stand dan de zuur bemeste veldjes I. In 1924 wordt ä
de kalktoestand op de veldjes I nog gunstiger. Dit ‘
verschijnsel, dat geheel tegen de theorie ingaat,
wordt door Ir. Cleveringa verklaard uit het feit
dat in 1920 het terrein bemest werd met 2000 K.G. ;
mergel. ë
Gedurende de eerste drie proefjaren is n00it
over een bemergeling in 1920 g`,€.Sl)I'0k€I1, integerz- g
deel: er was medegedeeld ·dat het land in 1921 g
zuur-zieke haver droeg ! j
In 1925 -daalt de kalktoestand van de perceelen I
I en II (bemest met zwavelzure-ammoniak) plot- f
seling met omstreeks 10 eenheden, om dan weer l
geleidelijk op te klimmen tot de hoogte van 1923. Q
Daarover straks meer. ·
Verder blijkt duidelijk dat de in uitzicht gestelde
rziiltoestarzd op de perceelen IV niet bereikt is ge-
worden, op de perceelen V ook niet, al scheelt
daar niet heel veel aan. ’
Tenslotte blijkt dat de kalktoestanden op de pa-
rallelveldjes veelal slecht kloppen. Toch zijn deze g
veldjes slechts een half Are groot en zal de be- L
monstering toch wel volgens de regels der kunst ,
zijn gebeurd ! ‘
B. De bemergeling. `
Uit de mij ten dienste staande officieele versla-
gen van 1921 tot en met 1927 blijkt dat er mergel
werd gegeven in najaar 1921, najaar 1922, in 1924
en nog eens in 1926. Er is dus geen moeite ge-
spaard om de in uitzicht gestelde nu1­toestand te _
bereiken ; toch is dat niet gelukt. Hier werd veel