HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 24

JPEG (Deze pagina), 571.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

22 i
Tot voor kort is het bij de Rijksproefvelden E
gewoonte geweest : t
1. dat onverschillig het resultaat, nauwkeurig
werd medegedeeld welke meststoffen op de ver-
schillende veldjes werden gegeven en hoeveel ,
daarvan werd aangewend ;
2. dat, onverschillig het resultaat, de opbreng- t
sten van alle veldjes afzonderlijk werden mede-
gedeeld ; 5
3. dat, eventueele wijzigingen in het proefplan "
duidelijk werden aangegeven, zoodat de geschie-
denis van het proefveld gemakkelijk is op te die-
pen.
De proefvelden van Ir. Cleveringa voldoen niet
aan die eischen._ Daarom ga ik er niet heen, daar-
om ontzeg ik die proeven iedere bewüskracht.
Ik wil voorloopig één proefveld (een der langst- `
loopenden) bespreken, en aan den lezer overlaten
of een dergelijk ,,reclame"veld de naam van
,,proef"vel·d verdient. Mocht iemand daar prijs op
stellen dan ben ik bereid meerdere proeven uit 3
Noor»d­Gel·derland critisch te belichten.
Proefveld Groot Gaffel I.
Dit proefveld is in najaar 1921 aangelegd op een i-
perceel land waarop dat jaar Hooghalensch zieke
haver groeide. Uit het verslag over 1922 blijkt
dat er 2775 K.G. koolzure kalk noodig was om den
grond in den nultoestand te brengen. In verslag
1923 wordt medegedeeld dat de grond een kalk- ·
toestand had van -25; een humusgehalte van
5.5 % en een leemgehalte van 1-2 %.
Het proefveld omvat 14 perceelen van */2 Are,
waarop 7 bemestingssystemen zullen worden toe-
gepast n.l. :
1 en 1a zwavelzure­ammoniak en super (zuur).
2 en 2a chili en super.
3 en 3a ,, ,, slakken (alcalisch).