HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 22

JPEG (Deze pagina), 625.38 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

20
Materiaal dat op geen andere wijze is te verzame-
len. Daaraan zou de heer Witteveen kunnen mede-
werken, maar hij was in die 4 jaren, sedert zijn
vorige uitval onzichtbaar, en in die 4 jaren ont-
vingen wij van vele zijden steun, ook door critiek !
In die 4 jaren ontstond een bloeiend laboratorium, ,
kwamen van diverse kanten op eigen ervaring af- H
gaande, groote collectioneele inzendingen, en werd _
er door anderen aan het onderzoek hard medege- ¥
werkt. (Overijsel, Gelderland, Drenthe, Noord- r
Holland, Utrecht, Limburg) en met succes.
Tallooze publicaties over goed gecontroleerde
kalktoestandsonderzoekingen zijn verschenen, met
heel duidelijke cijfers en gegevens (Overijsel, Gel-
derland, Utrecht en de proefboerderijen in de Veen-
koloniën, en pl.m. 20 publicaties uit ons laborato-
rium, die iedereen lezen kan en waaruit met cijfers
door verschillende onderzoekers verkregen het te-
gendeel blijkt van wat de heer Witteveen meent
te kunnen betoogen.
Ons zijn vele, zeer vele practische bedrijven be-
kend, die dank zij het kalktoestandsregime naar ‘
boven kwamen. En wie de ervaring in ons land
niet vertrouwt, wijzen wij naar het concurrente
Denemarken, dat zelfs aparte veldspoorwegen aan- ,
legde voor het mergeltransport en daarvoor apar- ,
te gereduceerde vrachten toestaat; aan ’t werk i
van Görbing in Duitschland, die van een combi- y
natie van kweekers 100.000 R.M. ontving, voor den
bouw van een ,,Forschungsanstalt" in hun streek ; r
welk laboratorium thans duizen-den Hectaren con-
troleert op dit principe en waarbij de practijk wel
vaart. Voorts de tallooze publicaties o.a. van
Gehring, Kappen etc. en vele Amerik. proefstations.
, Dat is in die 4 laatste jaren gebeurd en daarvan
( heeft de heer Witteveen niets bemerkt.
Wij zullen niet meer op het onderwerp terug ko-
men, wil de schrijver tegen onze arbeid, waarvan