HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 21

JPEG (Deze pagina), 631.29 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

t
19
den aan proeven te nemen en de heer Witteveen i
zou dat zelf kunnen bevorderen. Overigens is ko-
persulfaat voor heel wat gebieden een zegen ge- j
weest. ‘
Zeer geachte redacteur: het spijt mij buiten-
[ gewoon, dat ik in het bovenstaande het optreden
l, van den heer Witteveen zoo in het openbaar heb
· moeten afkeuren. Werkelijk het is verkeerd om
=« over de hoofden der boeren heen, te twisten over
I moeilijke landbouwscheikundige vraagstukken.
t De Friesche Mij. deed verstandig met het be-
noemen van een commissie, die door eigen on-
derzoek zich op de hoogte zou stellen van de
waarde van het kalktoestandsonderzoek, juist om
getwist, waarbij men toch langs elkaar heenpraat
. te voorkomen. Ik mag er nog even aan herinne-
, ren, dat bij de oprichting van het ,,Bedrijfslabora-
torium", waaraan op twee na alle gewestelijke en
, provinciale landbouworganisaties medewerken, met
de voorlichters officieel een afspraak is gemaakt,
dat deze geheel op ·de hoogte gehouden zouden
worden met alle uitgaande verslagen en dat zij om-
gekeerd het recht zouden hebben, om daarop te
bestemder plaatse aanmerking te maken; enkele
4 consulenten verzochten zelfs geen verslagen te ver-
zenden zonder hun fiat. Aan die afspraak hebben
l alle partijen zich gehouden, behalve, zooals eerst l
nu blijkt, de heer Witteveen, van wien wij geen
j enkele opmerking of aanmaning ooit vernamen.
, Dat is jammer ; niemand zal meer overtuigd zijn
dan ondergeteekende van de ontoereikendheid zij-
ner krachten en die van zijn organisatie ; en ook ·
daarvan, dat men doorloopend zal moeten werken
aan verbetering. Juist om die kans zoo groot mo-
gelijk te maken is de zaak in de practijk gebracht,
op deze wijze krijgt men bevestigingen en ontken-
ningen, die het materiaal leveren om door te wer-
ken en de oorzaak der afwijkingen op te speuren.