HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 19

JPEG (Deze pagina), 621.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

17
tegen door het gehalte aan koolzure zouten. Dit j
werd in 1907 al aangetoond. lntusschen werkt de J
stalmest bij hoogen kalktoestand voordeeliger,
ï dan bij lagen kalktoestand, zie de proeven in Gel- §
‘ derland (ook verslagen ­der proefboerderijen). Als §
j de heer Witteveen in 1929 de Geldersche proeven J
‘ had gezien, zou hij niet over de stalmestbewerking l
_ geschreven ·hebben. De heer Cleveringa beschikt 5
over overtuigende cijfers. Voorts verwijzen wij j
den opponent naar de publicaties van Kappen over
l deze materie.
I 3o. De mergelbecijfering is o.i. niet te nauw-
; keurig en ook niet te onnauwkeurig voor de
| practijk. Wat door onoordeelkundige bemerge-
j ling aan den grond kan worden bedorven ervaren
J wij door onze ,,vragenlijsten" dagelijks.
, 4e. Inderdaad kunnen door de goede bemerge-
» ling alle kalktoestanden verkregen worden. Proe-
¥ ven en de praktijk hebben het bewezen. Wij raden
J den heer Witteveen dit te gaan zien en het even-
i tueel zelf uit te voeren. De menging is moeilijk.
j Wanneer men 4000 K.G. mergel d-oor 2.500.000 K.G.
» grond per H.A. moet mengen is dat lastig, het wil
‘ zeggen 4 gram mergel door elke 2.5 K.G. grond.
g Daarin slaagt de practijk zelden; het gebeurt al-
s leen bij drogen grond en gebruik van ·de schijven-
egge of fraismachine of in de tuinbouw met den
greep. (inschoffelen bij de aardappelcultuur voor i
j het nakomende gewas). Wanneer derhalve de
mergelwerking van 40-80 % wordt gevonden, be-
l teekent dit, dat het mengen in de practijk voor 40
ï tot 80 % slaagt. In de door den heer Witteveen
genoemde mededeeling no. 32 staat dit alles be-
i schreven. Ook dat de opname van kalk met ver-
I hooging van kalktoestand van -20 tot -30 ge-
makkelijker gaat dan van -10 tot 0.
3 5e. De kalktoestand is een conventioneel be-
‘ grip, zooals er in de landbouwscheikunde zooveel
ä >¤==i=
l
I
K