HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 18

JPEG (Deze pagina), 604.48 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

16
" proefvelden en zagen ons werk elders. (o.a. in
Gelderland). Niet al-dus de heer Witteveen.
O.i. was die commissie de plaats geweest waar ¤
de diverse twijfelingen des heeren Witteveens ge- ‘
deponeerd moeten worden en tevens de plaats
voor een discussie. Mij bereikte evenwel nooit ‘
eenig verzoek van zijn zijde voor zoo’n gedachten- _ I
wisseling. I
Nu even de 7 punten van de gewetensbezwaren
van onzen tegenstander. 1
1e. Het nulpunt, ·bij de kalktoestandsbepaling. ,
De definitie van het nulpunt is in onze mededee-
lingen voor de practische landbouw zoo geformu­ j
leerd, omdat onze laatste omschrijving voor den ,
gemiddelden landbouwer bevattelijker is, dan de r
zuiver physisch-chemische.
( Niet om ·de fouten van onze nieuwe werkwijze l
(chinhydron methode) te bemantelen, zooals de ¢
1 heer Witteveen welwillend te verstaan geeft, want I
1 sin­ds begin 1925 worden alle monsters volgens f
deze methode onderzocht. Men vindt haar be- j
l schreven in de Landwirtschaftliche jahrbücher z
1926, 207. ‘
l Overigens is dit punt landbouwscheikundig, zoo- g
wel als physisch-chemisch scherp gedefinieerd en S
« blijkt het in den laatsten tijd ook een biologisch be-
langrijk punt te zijn (P. H. 6.5 ; zie het werk van
, ` Görbing.) ;
Dat bij het nulpunt in warme droge jaren de ‘
, veenkoloniale ziekte optreedt, als de grond al- l
l calisch bemest wordt is practisch van belang. Dat r
” het niet altijd gebeurt, b.v. bij langzamen groei in l
koude en vochtige voorjaren, ligt aan de uitwen- Q
W dige invloeden. I
l 2e. Constante stalmestaanwending verlaagt den Q
kalktoestand (zie Oost-Gelderland en Overijssel).
Bij ·directe aanwending werkt stalmest den slechten
l invloed van den lagen kalktoestand incidenteel
i I
l x
l i
E
l