HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 17

JPEG (Deze pagina), 603.13 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

i 15
1 Het onderzoek naar den kalktoestand j
I van andere zijde gezien.
` Zeer Geachte Redactie.
; In het No. van 7 Dec. van Uw blad, plaatste U I
i onder de rubriek ,,ingezonden" een lang stuk van j
J den heer Witteveen over den kalktoestand van
. den grond, een stuk, waarin de schrijver betoogen
l wil, dat de bepaling ervan niet gewenscht is. U
I äelf motiveert dg: páaatsing in die rubriek, door
en ,,vorm en in ou ."
, Staat U mij toe, een wederwoord op dezen zon-
' derlingen uitval, die in zijn vorm persoonlijk en
§ onzakelijk is en door den inhoud blijk geeft van
f ernstige onkunde in het kalktoestandsvraagstuk.
i Voor een 4-tal jaren hadden wij met een soort-
i gelijk geval te doen ; de heer Witteveen vond het _
, toen noodig in de Veldbo-de op dezelfde wijze tegen
ons streven te ageeren. Wij konden toen aantoo-
{ nen, dat de schrijver niet op de hoogte was en «
I dat, wilde hij geen verwarring stichten, doch mede-
E helpen om de waarheid te zoeken, -het noodig zou
zijn, dat hij onze proeven kwam bestudeeren, zelf
mede proeven aanzette onder eigen dagelijksche
controle en vooral daarheen ging, waar de prac-
tijk successen had. Vier jaren zijn verloopen, de j
heer W. kwam nimmer op onze proefvelden noch
op die van anderen. Ondanks herhaalde uitnoodi-
gingen negeerde de schrijver ons heele werk. In-
l middels stichtte de Friesche Mij. een commissie,
die te onderzoeken had wat dit alles waar­d is voor
de Friesche bedrijven. In die commissie heeft de
, heer Witteveen zitting ; ondergeteekende was aan-
wezig als adviseur bij het bespreken van het werk-
plan. De commissie is niet gereed met haar werk,
zij is nog druk bezig en zal voortgaan. Verschei-
dene commissieleden, bijna alle, bezoeken onze