HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 15

JPEG (Deze pagina), 604.58 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

13
0m de uitvoering van elk advies door heronderzoek ,
te controleeren en deze controle voort te zetten, l
totdat het gestelde doel inderdaad is bereikt. Hier
ligt het zwaartepunt. Is dit bereikt, dat is de over-
eenstemming tusschen theorie en praktijk verkre-
gen. Hoe men hierin een verzwakking der the- ,
orie kan zien is voor ons een raadsel en wanneer
de schrijver op grond van het bovenstaande durft
insinueeren ,,dat deze aangelegenheid wordt op-
gediend als tamelijk onschuldige zaak, ­die eigenlijk
niet veel te beteekenen heeft" en ­dat ,,de theorie
heusch goed is, maar onze werktuigen niet deu-
| gen", dan kunnen wij niet anders concludeeren, dan
I dat de schrijver het ivraagstuk noch praktisch, noch
theoretisch voldoende begrijpt en beter deed te
­ zwijgen en zich in te spannen eerst zelf op ·de
hoogte te komen.
y Een tweede wapen wordt gesmeed uit onze me-
dedeeling, dat onze proeven zeer mooi aantoonen,
dat een kalktoestand moeilijker bereikt wordt, naar-
mate deze hooger ligt. De schrijver meent dat wij
j daaraan hadden moeten toevoegen, dat dan veel
meer kalk noodig is, dan uit het onderzoek kan
worden afgeleid. Blijkbaar worden wij hier weer
verdacht dit niet te hebben gezegd om het zwakke
heilige huisje toch vooral niet verder aan ’t wan-
kelen te brengen. Ook over deze insinuatie oor-
deele de lezer zelf.
De waarde van deze uit talrijke proeven getrok-
ken conclusie is, dat daarin voor de praktijk en zijn
T adviseurs wederom een belangrijke aansporing zit
° om toch vooral niet in te slapen na het eerste on-
derzoek, doch vol te houden totdat het ­doel, de `
gewenschte kalktoestand, werkelijk bereikt is. De
· belangen die hiermede worden gediend zijn het ten
volle waard.
Praktisch is deze aangelegenheid overigens
geenszins van den omvang, die de schrijver er