HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 14

JPEG (Deze pagina), 629.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

12
de praktijk stuit, opdat daarmede rekening kan
t worden gehouden. Door een onvolledige weergave
van onze niededeelingen ziet de schrijver nu kans
hieruit een wapen te smeden tegen het kalktoe­
stanclsonderzoek als zoodanig en ons zelfs in de
schoenen te schuiven, dat wij innerlijk reeds over-
tuig·d zouden zijn, dat de wankele kalktoestands-
theorie geheel in duigen ligt, maar ­dat wij ons nog
niet hebben kunnen opwerken tot een voldoende
zedelijk peil om dit openlijk te erkennen. Wij wil-
len over een dergelijke wijze van polemiseeren
l geen oordeel vellen, wij laten het gaarne aan de
Friesche landbouwers over. l
W De onvolledige vermelding van ons oor·dee1 komt I
hierop neer, dat de schrijver uit ons proefveld-
l verslag van 1925 aanhaalt, dat het effect der door .
ons gegeven bemergelingen dikwijls 40 %-80 %
l bedraagt, Hij verzwijgt echter, dat dit in an­dere ·
gevallen ook 100 % is geweest, terwijl uit andere I
j publicaties bekend is, dat deze bij ideale menging
l van fijne mergel met ·drogen grond steeds de 100 %
nadert. De oorzaak van het slechte effect is dan ‘
ook proefondervindelijk aangetoond en zit uitslui-
tend in de geheel onvoldoende menging, die door-
gaans in de praktijk wordt bereikt. Het nuttig ge-
, volg van deze onderzoekingen is geweest, dat te-
j genwoor-dig de kalkmeststoffen door een groot aan-
tal landbouwers met de uiterste zorg alleen in droge
1 perioden worden aangewend. Wie weet hoeveel
1 kalk op andere wijze vroeger en ook nu nog totaal
waardeloos is en wordt gemaakt door slechte aan- r
wending, zal met ons overtuigd zijn, dat hiermede ‘
aan de praktijk een grooten dienst is bewezen en
dat daardoor de toepassing der adviezen zeer veel
j is kunnen worden verbeterd. t
l De schrijver vermeldt evenmin onze conclusie die
direct op het voorgaande volgde, dat de praktijk
zich dus steeds moet houden aan het voorschrift