HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 13

JPEG (Deze pagina), 615.39 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

11
schrijver h­et werk van dit voor onzen landbouw j
zoo nuttige instituut in een ongunstig daglicht tracht ,
te stellen. De schrijver geeft daarbij blijk van het
geheele wezen van het kalktoestan·dsvraagstuk the-
oretisch heel weinig te begrijpen, terwijl hij ten
eenenmale het inzicht mist om een scheiding te
kunnen maken tusschen het theoretisch gewenschte
en het in de praktijk bereikbare met het nood- i
lottig gevolg, dat hij onvermijdelijke te kort ko-
mingen bij de toepassing in de praktijk meent te
mogen gebruiken als argument om te bewijzen, dat
de geheele theoretische opzet fout is.
Het wil ons voorkomen, dat van iemand, die
zich geroepen gevoelt dergelijke krasse beschul-
digingen in·het openbaar te uiten, geeischt mag
worden, dat hij zich eerst door eigen on­derzoek
en overleg met hen, die zich eveneens en reeds vele
jaren op groote schaal met deze vraagstukken
bezighouden, volkomen op de hoogte stelt. In dit
opzicht blijft de schrijver ten eenenmale in gebreke.
De enkele proeven door hem genomen, die naar
t wij meenen alle onbevredigende resultaten hebben
gegeven, zijn veel te gering in aantal en te kort
[ van duur om iets te kunnen bewijzen. Voorloopig
geven zij alleen de aanwijzing, dat de proeven niet
met zoodanige zorg zijn genomen, dat zij eenige
bewijskracht hebben. Bovendien behoort de schrij-
ver nog steeds tot -de weini-ge landbouwkundigen
in den lande, die nooit een bezoek aan goed ge-
slaagde en langdurig aangehouden proeven van an-
r deren hebben gebracht. Wij achten dit voor iemand.
I die zich opwerpt het werk van anderen te beoor-
deelen een onvergeeflijke te kort koming. ‘
Ten aanzien van onze publicaties maakt de schrij-
ver zich schuldig aan het volledig aanhalen van
enkele mededeelingen over proefveldresultaten.
waarmede beoogd werd aan te toonen op welke
moeilijkheden de toepassing van bemergelingen in