HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 11

JPEG (Deze pagina), 603.44 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

9
hard vallen ? ,,De landbouwbedrijven kunnen
de weelde niet verdragen fouten te blijven
maken" heet het in mededeeling 34. Ik ga
daarmee acoord; maar de voorlichtingsdienst r
mag de beheerder dier bedrijven nog veel t
minder aansporen groote bemestingsfouten j
te maken. En zeer zeker mag een voorlich­ j
tingsdienst, die voor een goed deel gefinanci­ j
eerd wordt door diezelfde landbouwers, daar- j
bij gesubsidieerd door de overheid, in derge­ t
lijke fouten niet vervallen. Naar mijne mee- j
ning ware het gewenscht dat een dergelijke
dienst met meer omzichtigheid de belangen der j
betrokkenen behartigde. Doet zij dat niet dan ‘
draagt die dienst, of in laatste instantie de ge-
organiseerde landbouw (welke die dienst in
het leven riep en haar laat begaan) daarvan
de volle verantwoordelijkheid.
7. Het Bedrijfslaboratorium gaat ongestoord
voort op grond van haar onderzoek ontginnings-
ziekte te constateeren. Vele malen wordt daarom
een bemesting met 50-100 K.G. kopersultaat aan-
geraden. Een dergelijke bemesting kost f 18.00-
f 40.00 per H.A. lk stel mij natuurlijk op het
standpunt dat iedere bedrijfsuitgave, hoe groot
ook, gemotiveerd is, als met reden verwacht kan
worden dat die uitgave met interest wordt terug
verkregen. Maar de vraag of ontginningsziekte
uit de titratiecurve kan worden afgelezen, is
nogsteeds een open vraag; een vraag, waarbii
echter de kans op een ontkennend antwoord zeer
aanzienlijk grooter is dan op een bevestigend.
Het Bedrijfslaboratorium stelt zich geen vragen
meer, het geeft adviezen! Maar ik ben er van
overtuigd dat veel geld voor kopersulfaat is uit-
· gegeven wat een nuttiger bestemming had kunnen
vinden. _