HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 10

JPEG (Deze pagina), 596.71 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

l 8
van die grassoorten zich anders zou gedragen!
Houdt men hier een slag om den arm ? Toch
niet, want de praktijk wordt uitgenoodigd al
het grasland in den nultoestand te brengen,
en dat is bij nvaststaande feiten" begrijpelijk.
l b. Vaststaat dat van de verschillende grassoor­
ten variaties bestaan die verschillende eischen
stellen. Als dát zoo is, dan heeft de eerste
j zin haar beteekenis geheel verloren en dus
is ook de daaruit getrokken conclusie van nul
en geener waarde meer. Het wordt nu zelfs
j onverantwoordelijk de kalktoestand tot nul op
j te voeren, want de kans, dat de variëteiten, die
j den nul­toestand wenschen, in dat perceel aan-
l wezig zijn daalt, naarmate het land langer
een van die nul­toestand afwijkende waarde
heeft gehad. Onverantwoordelijk is het naar
den nul­toestand streven ook in economischen
zin. Geef de practijk de variëteiten die met
l lagere waarden tevreden zijn, want dan be-
j hoeft ze minder veelvuldig of minder zwaar
te kalken en zij kan bij de stikstofbemesting
van de goedkoopere ammoniakvorm gebruik
i maken.
c. Als het bedrijfslaboratorium inderdaad van het
het grasland nog zoo bitter weinig weet, waar
haalt die instelling dan den moed vandaan te
doen alsof zij er alles van weet? Waarom
blijft zij dan toch bij haar bewering dat de toe-
stand nul de meest g.ewenschte is ? Waarom
durft zij zelfs zoover te gaan de praktijk aan te
raden het land te scheuren (zonder dat men
het gewas bezien heeft?) Wie betaalt den
individueelen boer de schade die uit het op-
volgen van dergelije ongemotiveerde adviezen
voortvloeit '? Wie zou een ,,kalksyndicaat" _
dat dergelijke stellingen verkondigde niet