HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

VERSLAG VAN DE STUDIEREIS TER KENNISMAKING j
MET NIEUWERE GEREEDSCHAPPEN VOOR EN I
METHODEN VAN BEWERKING DER BOSCHGRONDEN I
IN N. O. DUITSCHLAND.
INLEIDING. `
Langen tijd bestond de voorbereiding van den bodem voor het
zaaien of planten van houtgewassen uit het meer of minder diep
ploegen van den bodem. Nadat eerst strooken worden geploegd I
met de boschploeg, culmineerde deze werkwijze in het diepploegen
met behulp van de stoommachine.
Reeds van den aanvang at waren tegen dit omstorten van den
grond, waarbij de teelaarde diep werd weggestopt, ernstige be-
zwaren uitgesproken.
Tot de eersten, die toonden, dat er ook andere wegen gevolgd
konden worden, behoorde Hegemeister SPITZENBERG. Zijne scherp
doordachte handgereedschappen drongen echter weinig of niet in
de practijk door. De tegenstand was te groot.
Geheel anders werd de toestand in Duitschland na den oorlog.
De economische crisis, die het land doormaakte, gaf aanleiding bij
de_ industrie nieuwe wegen in te slaan, en ook in het boschbedrijf
drong deze beweging door. Hier waren het niet de ingenieurs,
doch de boschbouwers zelf, die aan den arbeid togen. Aangezien
de boschbouwers geen werktuigkundigen zijn, deed zich spoedig
een leemte aan kennis gevoelen bij het verbeteren en ontwerpen
van gereedschappen en arbeidsmethoden. Ten behoeve van den
Landbouw, waar zich dezelfde moeilijkheden voordeden, was eene
vereeniging opgericht, waarvan speciaal ook lid zijn ingenieurs,
die zich met de constructie van werktuigen voor grondbewerking
bemoeien. Voor den Boschbouw is nu in 1926 op denzeltden grond-
slag opgericht die Gesellschaft für forstliche Arbeifswissenschaft.
Als voorzitter van de vereeniging is gekozen Prof. Dr. H. H. HILF
te Eberswalde, die reeds sedert 1924 veel op dit gebied heeft
gedaan.
Voorts is door de Maschinenausschuss vom Deutschen Forsz‘­
verein met ingang van 1 October 1927 te Berlijn gesticht een
instituut voor arbeidswetenschap in den boschbouw en tot Direc- I
teur benoemd Dr. J. A. voN MoNRoY.
5