HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 34

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

grond op de strooken kan dan plaats hebben met een der volgende T
. werktuigen:
Rollspaten­Igel Q Y
‘ Walcugel Q van VoN KEUDELL
Q älnïergrundpflug Q van HILF I
29 S j
De keuze hangt af van de vereischte diepte der bewerking. 4
In plaats van het strooksgewijze ter zijde brengen van de humus- r
Q laag, kan onder omstandigheden aanbeveling verdienen, de afge- I
gestorven boschbessen op rillen te brengen, en de strooken er _
Q tusschen opnieuw te bewerken met
Q Frischling,
Igel, of `
r ­
K Rollspaten-Igel, Q
ä al naar gelang de humuslaag dik is en deze met den mineralen Q
Q grond gemengd zal worden. Ook daar is het gebruik van den onder-
­· grondsploeg aan te bevelen. j
Q De Frischling is niet geschikt voor het uitrukken c.a. van heide-
planten. Indien op een kaalslag dus veel heide groeit, doet men
beter, direct den Igel te gebruiken. Misschien zal ook de Fräse L
Q van Siemens­Schkckert daartoe geschikt blijken, als de oppervlakkige
ï beworteling in onze bosschen geen te groote bezwaren oplevert. F
Voor toestanden als in N.O. Duitschland met sterken grasgroei,
Q zooals wij die, o. a. kennen na voorbouw, zou een der Duitsche
Q methoden toegepast kunnen worden, en zijn die werktuigen te Q
Q nemen, die voor het gegeven geval het beste schijnen.
ë ,
* * ,
ë " e
QR .
10. SLOTWOORD.
E Men heeft ons op bijzonder welwillende wijze in de gelegenheid
gesteld, diverse werktuigen in werking te zien, en het heeft niet ij
ontbroken aan gelegenheid, de voor- en nadeelen te leeren kennen
QQ en bespreken. Een woord van dank aan allen, die ons hebben ­
ontvangen en ingelicht is hier op zijn plaats! Ten behoeve van
van dit verslag waren de betrokken firma's zoo welwillend de
‘ cliché's beschikbaar te stellen. ¥
E Het doel van de reis is o. i. geheel bereikt. Hetgeen wij op [
reis gezien en gehoord hebben, is hierboven grootendeels vermeld. W
sz · .

L