HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

‘ In hoeverre de overige wel geschikt zijn, zal ten deele eerst
door proeven nader zijn vast te stellen.
Voor ons is bij de grondbewerking op den voorgrond te stellen:
a. verbetering van de physische en chemische eigenschappen;
i b. mineraliseering van de aanwezige slechte humusmassa.
Wij zullen er rekening mee moeten houden, dat de genoemde
werktuigen niet gebouwd zijn voor he-t breken van een oerbank.
l ` Toch is het twijfelachtig, of het omploegen, resp. omspitten van
l den grond altijd de gewenschte resultaten oplevert. We zullen
j moeten trachten, de bewerking zoodanig uit te voeren, dat de
ï humus aan of dicht bij de bodemoppervlakte blijft en zooveel
f mogelijk mineraliseert.
. Ook zonder breken van de oerbank wil op grofkorreligen grond
i in den regel eene bezaaiing slagen, al moet erkend worden, dat
in een mindere houtproductie tot uiting komt de moeilijkheid voor f
Q de planten om door de bank heen te dringen.
I De Fräse van Siemens-Schuckert zal in zijne tegenwoordige
J constructie de heidehumus te fijn verdeelen, hierdoor aanleiding
geven tot dichtslibben, en door uitdroging tot verlies van de water-
bindende kracht. Naar onze meening mag deze grond niet in te fijn
j verdeelden toestand gemengd worden. Dit zou wellicht te bereiken
{ zijn door het aantal toeren te verminderen. Hierdoor zou het be-
j werken met de vleugel- of schijfegge kunnen vervallen. De twee-
F zijdige boschploeg en de ondergrondsploeg van VON KEUDELL ver-
i dienen onze volle aandacht, als men er toe overgaat den bodem
l voorloopig strooksgewijze te bewerken. Men zou b.v. den bosch-
I ploeg den grond kunnen laten schillen tusschen de met de Fräse
‘ behandelde gedeelten. Deze laatste worden dan door den ploeg
j toegedekt. Met de ondergrondsploeg wordt de voor opengebroken.
j Indien men het werk wil vereenvoudigen, wordt de Fräse weg-
gelaten, en in plaats van een ondergrondsploeg een lgel gebruikt.
j Op kaalslagen zal het nog meer van plaatselijke omstandigheden
afhangen, hoe gewerkt moet worden.
Bij aanwezigheid van veel boschbessen is het gebruik van den
Frischling op zijn plaats. Hier is volle grondbewerking noodig,
j . omdat anders de boschbes te spoedig opnieuw beslag legt op het
V` geheele terrein. Vervolgens kan strooksgewijze grondbewerking
; plaats hebben met den boschploeg van NEUMANN (F.P.N.S. of
j F.P.N.R.). Deze is sterker gebouwd dan die van VON KEUDELL
j en daarom meer geschikt in stobbenterrein. Het losmaken van den
' 1 31
i

3
l .
j .
l