HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

l
Hiermede is geheel in overeenstemming het feit, dat de dennen I
bij volle grondbewerking te Hohenlübbichow een zeer oppervlakkig
p wortelnet vertoonen. V
Niettemin houdt men daar aan de volle grondbewerking vast,
3 en wel o. m. omdat het daarbij mogelijk is, loofhout door de dennen
e te mengen, of zuivere loofhout­cultures onder oude dennen tot
stand te brengen. Wie de voorloopige resultaten ziet, kan slechts
g constateeren, dat daar uitstekend werk wordt geleverd.
De invloed van de Siemens­Schuckert-Fräse op de cultures kan
nog niet worden vastgesteld.
ij Wel is bekend, dat de grond zeer spoedig na bewerking met
j de Fräse weer sterk onder het onkruid zit en dichtslaat.
l

8. VERGELIJ KING VAN DE GROEIPLAATSOMSTANDIGHEDEN
IN N. O. DUITSCHLAND EN NEDERLAND.
In de betrokken streken van N. O. Duitschland valt belangrijk
minder regen dan hier te lande. Voorts is de lucht er droger.
Daartegenover staat, dat de stand van het grondwater over groote
oppervlakten ginds buitengewoon gunstig is. V
j Wat de geologische afzettingen betreft kan worden opgemerkt,
j dat ginds de moraine-vormingen een groote beteekenis hebben,
o.m. door het veelvuldig voorkomen van ,,Geschiebemergel". Wel
j is deze afzetting veelal bedekt met dalzand en dergelijke armere
gronden, doch dikwijls is de deklaag zoo dun, dat de vegetatie in
hooge mate profiteert van de bodemvochtigheid boven de weinig
doorlatende leemmergel.
Deze groeiplaatsfactoren komen gezamenlijk tot uiting in de
bodemvegetatie, de dikwijls zeer dikke en taaie graszode en den
weinig humushoudenden grond zonder loodzand, resp. oerbank­
vorming. ·
‘ Dat we hier met speciale toestanden te maken hebben, blijkt
V 0. a. uit de volgende opmerking van DIETERICH (Silva 1923, bl. 307].
5 D. acht het mengen van de humus in Oost-Duitschland goed, maar
in N. W. Duitschland kwijnen de culturen na 25-40 jaar, omdat
daar de slechte humus, met den mineralen grond vermengd, niet
verteert. Hij concludeert: p
,,So sind also grundsätzlich verschiedene Bodenbearbeitungs-
£ 29