HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 29

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

l
_
g
ii deze Fräse voor onze toestanden van beteekenis kan worden, I
ä _ ­
· ‘ ' indien blijkt, dat enkele wijzigingen in de constructie geen bezwaar
‘ opleveren. Vooreerst meenen wij, dat het toerental tot ongeveer
Q de helft moet worden verminderd, zonder de snelheid in den
g voortgang van de machine te wijzigen.
A; In de tweede plaats achten wij het voor onze gronden noodig,
de ronddraaiende messen nog beter te beschermen. Wellicht is
‘ dit te bereiken door de rolkouters in diameter even groot te maken
J als de door de messen gemaakte cirkels.
. Aangezien dit instrument [afgezien van den reeds lang beproefden
L motor) thans nog eerst beproefd wordt, deelde een vertegen-
ï woordiger van de firma ons mede, dat zij tot proefnemingen in
‘ bovengenoemden geest gaarne bereid waren, als men deze Fräse
hier te lande voor bepaalde gevallen geschikt achtte.
VI. Geist'sche Geräte.
1 K€ll€1‘ lengte der tanden werkbr.
sp, Ueberläufer [vroeger Frischling l) 0.20 M. 0.60 M.
j Frischling ......... 0.14 ,, 0.48 ,,
J We hebben deze gereedschappen in N.O. Duitschland niet zien
p gebruiken, en vermelden ze hier alleen volledigheidshalve. De
= 2d° ondergeteekende heeft trouwens met succes gebruik gemaakt
_ van de z.g. ,,Frischling I".
_ i Samenvatting.
ë Uit het bovenstaande blijkt, dat wij de diverse werktuigen tot
2 hoofdgroepen kunnen terugbrengen.
Groep A. Werktuigen, waarmee de bodem oppervlakkig door _
snijdende en opliclztende werking wordt losgemaakt:
Noumann-Hilf'sche Geräte
Spitzenberg'sche ,,
Steffen'sche ,,
von Keudell'sche ,,
j Groep B. Werktuigen, waarmee men een grond breekt, mengt
en vergruist, zooals:
‘ Geist'sche Geräte
Siemens­Schuckert Fräse p
j Steffen'sche Forstfräse.
27