HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

i
Ad. d. In het belang van een juist oordeel zullen hier de ver- I
3 schillende gereedschappen een voor een behandeld worden. In de
ä bijlagen zijn de werktuigen afgebeeld, die voor onze toestanden I
j waarschijnlijk het meest geschikt zijn.
? I. Spiizenberg'sche Geräte.
bj Wiihlspaten.
Dit handgereedschap, mits op de juiste wijze gebruikt, levert
t goed werk. De arbeid wordt echter veel te duur.
J Wiihlgrubber mii Kolterscheiben.
p Men krijgt den indruk, dat hier volstaan kan worden met de
Q Kolterscheiben, aangezien later toch de XX/ühlpflug nog de zode
losmaakt van den ondergrond.
Wühlrad.
t Het woelrad is het allerzwaarste der geconstrueerde werktuigen
voor oppervlakkige grondbewerking. Het weegt 1000 K.G. Door
het grooter gewicht levert het moeilijkheden op bij het passeeren
van stobben. Het doel is sterke pieken in den grond te drukken
om de zode stuk te snijden. De vorm van de pieken is zoo, dat
tevens eenige menging van den grond kan plaats hebben. Aangezien
j · het indringen in den grond alleen het gevolg is van het eigen
j gewicht en de snelheid van de beweging gering is, is de uitwerking
allerminst in overeenstemming met de aangewendde kracht.
Spitzenberg heeft dan ook ,,voor minder moeilijke omstandig-
heden" een werktuig geconstrueerd, dat het Wühlrad kan vervangen.
Dit is de ,,Wii/zlegge" (gewicht 700 K.G.).
j We hebben dit instrument niet in werking gezien. Het wordt
echter als eene verbetering beschouwd.
wümprzug. I
‘ De woelploeg dient om de zode los te maken van den onder-
grond. Het is een ondergrondsploeg met zeer breed blad. De ploeg
weegt 275 K.G. Hij is moeilijk behandelbaar, hetgeen vooral in
_ boschgrond ernstige moeilijkheden oplevert.
Wiihlgrubber.
Dit is hetzelfde gereedschap als hiervoor genoemd, doch zonder
_ 5 de Kolterscheiben. Het is bestemd om de losgemaakte zode klein
I te maken. Het resultaat is bevredigend, doch de aangewende kracht
ä niet in overeenstemming met de uitkomst.
ï 23