HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 24

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

à
Bij de Neumann­Hilf'sche gereedschappen kunnen de verschillende
' · onderdeelen aan hetzelfde frame aangebracht worden, doch in de
jj praktijk moet men dan toch een drie­tal frames aanschaffen, omdat j
lj het voortdurend wisselen van de onderdeelen te lang ophoudt en l
niet bevorderlijk is voor den levensduur der schroeven.
De aanschaffingskosten ‘) bedragen zoodoende voor een stel
gereedschappen: j
, Systeem Spitzenberg (fahrbare Geräte). circa 1850 RM.
Q ,, Steffen ......... ,, 1971 ,,
j ,, von Keudell [strooksgewijze
` bewerking ofvolle) ,, 770 ,, 7
« ,, Neumann-Hilf ....... ,, 550-900 ,, Q
l Hieruit blijkt, dat de werktuigen van SPITZENBERG en STEFFEN
j verreweg het duurste zijn. Dit houdt verband met den zwaren bouw.
Ad b. De onderhoudskosten houden verband met de uitgeoefende
trekkrachten en de bodemtoestanden. Wel is hier bij sommige
, systemen veel aan tegemoetgekomen door het gebruik van veerende
tanden. Niettemin moet het onderhoud het hoogste zijn bij de
’ systemen van Spitzenberg en Steffen.
. Ad c. Aan trekkracht is noodig bij °
Systeem Spitzenberg ....... 4 paarden al
1 ,, Steffen ........ 3 ,,
. ,, von Keudell ...... 2 ,,
t ,, Neumann­Hilf ...... 1-4 ,,
Afgezien van de kosten voor bijbehoorende arbeiders, moet
gerekend worden op hooge kosten voor het -- door vrouwen -
· ` met de hand uitschudden van het onkruid. Bij de systemen Spitzenberg,
Steffen en Neumann-Hilf bedragen deze bij zeer sterk met gras
_ doorwoekerde gronden na het losmaken van de zode circa 175 RM. l
per H.A.
De totale kosten voor de methodes: boschploeg-plaggenhak
Wald-lgel, Steffen, Spitzenberg verhouden zich ongeveer 12:30:
20 : 33 : 36.
l) Volledigheidshalve moge hier vermeld worden de prijzen, enz. van de
Geist'sche Geräte: Ueberläufer 528 RM (2 pdn., gew. 360 K.G. werkbreedte 0.60. · j
A Frischling 363 ,, [1 ,, ,, 200 ,, ,, 0.48. .
Gliederegge 95 ,, *
22 ï