HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

l
Machines.
Vooreerst moet worden opgemerkt, dat de stoommachines veel
grooter trekkracht hebben dan de motoren.
Daar komt nog bij, dat de stoommachines de werktuigen met
een kabel over het terrein voorttrekken, terwijl de motoren de
j ‘ werktuigen achter zich aan sleepen. De motoren moeten zich dus
, over het terrein bewegen, en dit vermindert het nuttig effect van
. de motoren zeer sterk. Aangezien de weerstand, die de motor
j ondervindt bij het zich voortbewegen over het terrein, soms aan-
_ leiding geeft tot verminderen van het aantal toeren, moet er om
gedacht worden, dat onder die omstandigheden de motor direct
belangrijk aan kracht verliest. Bij de beoordeeling van de keuze
tusschen het gebruik van stoommachines en motoren moet er om
gedacht worden, dat de vereischte trekkracht hier den doorslag
geeft. Terwijl de stoommachines tot 200 PK. gaan, hebben de
tractors slechts circa 28 PK.
Wat de geschiktheid van stoommachines en motoren voor werk
­ in de bosschen aangaat, loopen de meeningen uiteen. Op grond
°, van hetgeen wij gezien en gehoord hebben, moet er tegen ge-
waarschuwd worden, op stobbenterrein met stoommachines of
motoren de grondbewerking uit te voeren. Indien het werktuig
door stobben of sterke wortels te groote weerstand ondervindt, .
kan de motor, noch de stoommachine vlug genoeg stoppen. Daardoor
is dit werk beter met paarden te verrichten. Deze gaan langzaam
F en staan onmiddellijk stil en het werktuig kan op eenvoudige wijze
over den stob heengelicht worden.
Werktuigen. P
In het kort willen we hier voor de verschillende methoden iets i
i vertellen van:
g a. het benoodigd aanschaffingskapitaal, ’
l b. de onderhoudskosten,
c. de trek- en handarbeidskosten,
A d. den verrichten arbeid,
e. den invloed van den arbeid op de ontwikkeling der hout-
gewassen en het onkruid.
Ad cz. In verband met het splitsen van het werk in onder-
deelen moet men bij elke methode een stel werktuigen aanschaffen.
21