HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

ser" eggen en grubberen] in éénmaal uit te voeren. Het Hauptschwein
heeft niet voldaan [HAUSENDORF]. .
6. ORGANISATIE VAN DEN ARBEID.
Voor de praktijk.
‘ In verband met den aard der begroeiing en de dikte van de
zode is het noodig, een groote hoeveelheid arbeidskracht aan te
{ wenden. Werktuigen, die al het werk op eenmaal zouden verrichten,
vereischen te groote trekkracht. Daarom wordt het werk verdeeld
over een aantal werktuigen, resp. z. g. n. ,,Arbeitsgänge°'. Boven-
dien kon het werk dan in verschillende jaargetijden, resp. met
rustperiode, geschieden, zoodat het onkruid verdroogde, resp.
afstierf en de zode met handenarbeid uitgeschud en verwijderd
` kon worden. De volgorde der werktuigen is niet steeds gelijk,
doch wisselt af met de plaatselijke omstandigheden en het inzicht
van den bedrijfsleider.
Bijzondere opmerking verdient het volgende. p
In Duitschland wordt thans groote aandacht besteed aan het _
tijdstip der grondbewerking. In het algemeen bewerkt men den
grond zoo spoedig mogelijk nà de velling, doch slechts strooks-
gewzfze. De tusschengelegen balken worden eerst bewerkt als de
bezaaiing zich sluit en de houtgewassen de door de bewerking
vrij komende voedingsstoffen kunnen opnemen. De cultuur op
" strooken heeft bovendien het voordeel, dat men de houtgewassen
langer kan verplegen tegen onkruid. ‘
Een zeer belangrijk punt is de betrokken arbeiders met de
gereedschappen en de terreinmoeilijkheden goed vertrouwd te
maken. Vervolgens kan de arbeid in ,,aangenomen werk" verricht p
worden, omdat alles voldoende is te controleeren.
Voor verbetering van de methoden en werktuigen voor bodem-
bewerking.
Q De opgedane ervaring heeft aanleiding gegeven aan bepaalde
instituten deze kwestie op te dragen. Voor eene goede behandeling
’ dezer aangelegenheid zijn specialisten noodig. Men hoopt nu 0. rn.
te komen tot:
1. vergelijkend onderzoek van de methoden,
2. onderzoek van de werktuigen, -
3. normaliseering van vorm en materiaal.
19