HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

l
a

Hier is de angst voor het onkruid de hoofdzaak. Als bijkomend
resultaat is nog te boeken de mogelijkheid om op die gronden na j
volle bewerking het loofhout omhoog te brengen, en het ophouden
{ van schade door nachtvorsten.
V Deze werkwijze is zoowel nà kaalslag als nà lichting toegepast.
lr _ · In het houtvesterij "BIESENTHAL" wil men de Spitzenbergsche
denkbeelden doorvoeren met een gewijzigden Igel van Hohen­
lübbichow. Daar staat dus voorop oppervlakkige bewerking zonder 1
. omstulping en vernietiging van den grasgroei. Ook hier laat men
, { de humus zooveel mogelijk op zijn plaats. De grond wordt strooks­ I
I gewijze behandeld en in iedere strook van 40 c.M. wordt 1 rijtje
è dennenzaad gezaaid. _
Prof. Dr. HILF wil ook door verdeeling van het werk met
lichte (goedkoope) werktuigen veel bereiken. De grasgroei is echter
l in het algemeen te Biesenthal [Eberswalde) niet zoo sterk als op
vele andere terreinen, b.v. waarvoor SPITZENBERG zijne werktuigen ‘
construeerde. Eerst worden messen aan den Igel door den grond
" getrokken, dan breekt de cultivator den grond open. Deze los-
? gemaakte zoden worden dan met den ,,Spaten-Igel", een soort
j vleugel-egge, verkruimeld. Vervolgens wordt door vrouwen met .
l A drietandshakken de zode (het onkruid) uitgeschud en op de onbe-
l werkte bakken gebracht.
" Dit geschiedt in den winter. In het daarop volgende voorjaar I
wordt de ondergrond eerst met den Igel opengebroken en met den
Spaten­Igel verkruimeld en geëffend. Een kleine egge (er achter
E gehangen) maakt de strook zaaiklaar.
W HILF gebruikte den Igel niet na de bezaaiing. In verband met l
j de smalle voortjes heeft het onkruid spoedig de overhand. Zelfs
groote 3-jarige dennen worden nog door het hooge gras platgedrukt. _
i Om dit te voorkomen worden de cultures met een drietandshak
‘ schoon gehouden.
,3 4 STEFFEN wil oppervlakkige strooksgewijze bewerking en weg- 1
n ruimen van de graszode. _Met een Reisser (messen) worden3 sneden
, op onderlingen afstand van 25 c.M. gemaakt. Dan volgt de Grubber
{ met groote ganzevoeten, om de zode van onderen door te snijden.
·, Nu blijft de zode een week in de zon verdorren en daarna wordt
de zode uitgeschud en op den balk gestapeld. Vervolgens worden f
` de strooken met de Steffensche Fräse bewerkt om ze zaaiklaar V
ï te maken en de humus door den bovengrond te mengen. Voor de
¥ 17