HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

I
ii A j
= 2
Wat de wortels betreft, kan worden opgemerkt, dat de wortel-
W ontwikkeling in het algemeen diep is, zoodat men er bij de grond-
j bewerking gewoonlijk weinig last van ondervindt. Overigens kunnen
j de werktuigen zoo gebouwd worden, dat ze over te sterke wortels
l worden heengebeurd. j
l .. . l
I 5. GRONDGEDACHTEN BIJ DE OPPERVLAKKIGE BEWER-
KING VAN DEN BODEM. ·
Het is hier niet de bedoeling de theorie van de bodembewerking l
, te behandelenf Dit zou te ver voeren. Alleen zal in het kort
· aangegeven worden, welke gedachten de constructie der werktuigen
l hebben bepaald.
SPITZENBERG wil den bodem niet omstulpen; alle lagen moeten
op hun plaats blijven. Hij wil alleen den grond losmaken en ter
, plaatse mengen. Voorts mag er geen scherpe grens zijn tusschen
i den bewerkten en den onbewerkten bodem. Eindelijk wil hij van W
de gelegenheid gebruik maken om hinderlijk onkruid uit te schudden
j en te verwijderen. De grond wordt strooksgewijze bewerkt en het s
l onkruid komt op de onbewerkte balken te liggen. Bij het uitschudden l
blijft de humus zooveel mogelijk ter plaatse en wordt deze gemengd
l met den bovengrond (circa 30 c.M.) en weer vastgetrapt. De A
i ondergrond is hier tot circa 55 c.M. - PP. losgemaakt. Dit geldt
niet alleen voor de handgereedschappen, doch, afgezien van het
. vasttrappen, ook voor de groote machines.
Deze wijze van werken is zeer intensief.
Op het landgoed ,,HOHENLüBBICHOW" was het een ,,koetsier",
die de arbeidsmethoden voor het landbouwbedrijf overbracht in
den boschbouw. Ter bestrijding van het onkruid werd de grond ;
stooksgewijze geschild, eerst ter breedte van 53 c.M., later 80 c.lVI. -
j breedte. De ondergrond werd losgemaakt met een Igel (cultivator). E _­; i
I Hiermede werden tevens gedurende enkele jaren de plant­, resp. j
zaadrijen aan weerskanten vrij van onkruid gehouden. E
Sedert 1908 is men echter overgegaan tot volledige diepe grond- j
_ bewerking. Daarbij wordt eerst de geheele oppervlakte geschild, ·,~
l dan flink geëgd, om het onkruid fe dooden, en vervolgens diep j
geploegd. Ook hier bestond de verpleging door jaren aaneen eenige
malen diep met den Igel de culturen vrij van onkruid te houden. i
16