HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

4. KORTE AANTEEKENINGEN VAN DE GROEIPLAATSOM- j
STANDIGHEDEN. j
muur, De hierboven genoemde werktuigen A
van NEUMANN­H1LF, SPITZENBERG, STEFFEN
en VON KEUDELL zijn geconstrueerd voor
­ Chil]_€]_']_d€ boschgronden [in N• O•
‘ i``' "'r·;.._ Duitschland. j
·_­­·'·. E Z ä gl.
‘ ··,. .;.·M,,,m.
lg ) A
, Q
p > _ .
Afb. IV. Forsl-Igel van VON KEUDELL.
Niettegenstaande geo- ]____%' *_ _' W _ ______________p_____________
logische verschillen en jj. ik . _
daarmee gepaard gaande j e V
A ongelijkheid in bodem- j A N 2*; .
flora ‘] is dit complex j _ , _:* Y' . ”
vangrondengekenmerkt
, ' lj ., T" L? ` , J. l» g·Z‘$v * I-Y? it l T
door sterken grasgroei, ~=«·· ‘· ; _è¥Q‘qê?;jéë ·.
_ _ ·_ V. _ `L .;,..·@ . · 2 -' 5. ‘*
zoodra de zonnestralen . E {· . -- @$.9 "
voldoendetot denbodem [ ; j · Q.
kunnen doordringen. ‘ ._
. ,, «· J ‘‘~‘ ·
Slechts hier en daar _ ,. , 1
. . . i· " . ‘ ïT"» Ee°{·«Vï‘ïï­‘fïï;¢
is een he1dek aanwez1g. ,,,..4 ,;;.’....ï.·.i;äë ‘‘v,··« ... «ï 9
· · · · ·‘t;i.$­ ’x­ ·~ï­.X.·ïï£è J
Loodzand 1S slechts l 5 ..V.,._j `·.j il j
plaatselijk en in zeer ¤» em ·
. ‘‘‘‘‘‘` ar "¥"`
geringe maw §€VOï'md­
() b k ‘ h b- .·t· · l
er an vormmg e .· . _
.. . ï~­, ':>~¥‘~.'.;#"' ‘ ‘
ben w1j n1et aangetroffen. _. .
M- . ,.«;;e·«.s».,:__: .7;., `.·= `¤..,2=­"=£«· ï,,.#·· ·
l_""l*_
‘> Wie om dü Onderwerp . .
meer wil weten, leze 0.a. het `.‘A · Q? jj >_
artikel van Dr. F. K. HART- j ‘ " `
MANN: Die Abhängigkeit der " Y j
Höhenbonität und der Boden- I j' " p ` _.g
~ flora der Kiefer vom Feiner­ g · *"‘ .
degehalt und Untergrund ge- . ,_
` wisser diluvialer Sandböden. ` E u
Z. E. F. u. J. w. 1926, blz. 226. Ass. vm. Klein­Fräse van s1EMENs­scHUcKERT. "‘ l
13
1