HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 54

JPEG (Deze pagina), 771.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

l
K
i
l
57
Uitbreiding van het boschgebied in Noordbrabant is in de naaste
E toekomst in hoofdzaak door bebossching van overheidswege, hetzij
door de gemeenten met financieele en technische hulp van den Staat,
5 of wel door den Staat rechtstreeks, zooals in No. 2 van de Rapporten
C en Voorstellen van de Commissie van Advies i. z. Ontginning van
l woeste gronden wordt bepleit. Aldaar wordt ·o.m. gezegd:
Q ,,Met name in die provinciën, waar de meeste woeste, voor bosch-
,,aanleg geschikte gronden voorkomen, waren meerdere nieuwe
i ,,Staatsboschwachterijen te vesti.gen, en zou met bekwamen spoed
,,de bebossching ter han·d dienen te worden genomen. Slechts in ge-
l ,,rcgelde boschwaehterijen in eigen beheer is het voor den Staat
,,mogelijk de beste wijze van bebossching voor verschillende gron­den
ik ,,door proefnemingen en studie te vinden en de techniek te ver-
` ,,beteren, terwijl ook alleen daar de vorming van een voldoend
,,aantal bekwame voorwenkers, mede voor gemeenten en particulieren,
,,blijvend kan w-orden ter hand genomen. In dit verband zij in de
,,eerste plaats de aandacht gevestigd op de zuidelijke provinciën,
,,waar de Staat tot nu toe slechts in de houtvesterij Breda bosch-
,,bezit heeft." ·
Y De bebossching met renteloos voorschot breidt zich mede ten ge-
volge van ­de goede samenwerking van Staat, Gemeenten en Pro-
vinciaal bestuur steeds uit. Wel is waar kunnen op dit oogenblik
f geen nieuwe gemeenten meer in het genot van renteloos voorschot
voor de bebossching van hare woeste gronden worden gesteld, maar
er mag worden verwacht, dat zoodra de tijdsomstandigheden gun-
t stiger worden, aan ·de gemeenten, welke nog uitgestrekte heidevelden
bezitten, door den Staat technische en financieele hulp zal kunnen
‘ worden verstrekt, welke maatregel zoowel voor de verhooging van
X de bodemproductiviteit, als voor de verruiming van werkgelegen-
heid van zoo groote beteekenis is.
E
C
l
l
»
I
l t