HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 48

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

‘ 51
zeer is aan te bevelen. Ook eenvoudige klimpalen vormen een goed
hulpmiddel bij de bewaking van een terrein.
Aangezien het ontstaan van bosch- en heidebrand zeer ·dikwijls
: aan achteloosheid is te wijten, is het zeer gewvenscht de aandacht
van het publiek op het in droge tijden dreigen·de gevaar voor bosch-
brand te vestigen, terwijl voorts stipt de hand dient te worden ge-
houden aan de betreffende wetsbepalingen. In ·dit verband moge
mede wor-de gewezen op de door de Heidemaatschappij uitgegeven
plaat en waarschuwingsabordjes, welke het publiek op het gevaar
voor boschbrand wijzen. Voorts werd door die Maatschappij ook een
vlugschrift over boschbrand uitgegeven.
Om tot een z-oo algemeen mogelijke bestrijding van brandgevaar
te kunnen komen hebiben Gedeputeerde Staten van Noordbrabant,
na overleg met de Directie van het Staatsboschbedriji', in 1922 aan
de gemeentebesturen een circulaire gericht, waarin verschillende
aangelegenheden op boschbrand betrekking hebbende onder de aan-
dacht van deze bestur·en worden gebracht. Mede werd in overweging
gegeven het uitvaardigen van gemeentewege van een tijdelijk rook-
_ verbod bij aanhoudende droogte in bosschen en op heidevelden.
In den laatsten tijd wordt door de11 Minister van Binnenlandsche
Zaken en Landbouw telken jare vóór den aanvang van het brandge-
vaarlijk seizoen een bericht in de Staatscourant geplaatst, waarin
de aandacht van de Burgemeesters wordt gevestigd op de groote
td wensohelijkheid om door publicatie de bevolking tot waakzaamheid
met betrekking tot voorkomen en blusschen van boschbranden aan
te sporen. Voorts wordt daarin verzocht om kennisgeving van even-
tueel plaats geha·d hebbende boschbranden aan den Directeur van het
Staatsboschbedrijf.
In de Boschwet 1922 is eene bepaling opgenomen, betreffende de
te nemen voorzorgsmaatregelen tegenllet ontstaan of de uitbreiding
van branden, veroorzaakt door de uitoefening van den spoor- of
tramdienst. Volgens ·deze bepaling behooren eigenaren of recht-
hebb-enden op bosschen, gelegen in de nabijheid van spoor- of tram-
wegen de voorzorgsmaatregelen te nemen, welke, ter beveiliging van
.> die bosschen en houtopstanden, tegen het ontstaan of de uitbreiding
van branden, veroorzaakt door de uitoefening van den spoor- of
tramdienst, redelijkerwijs kunnen worden ·gevorderd. Daartegenover
wordt de ondernemer van een spoor- of tramdienst tot vergoe­ding
van de schade verplicht, indien wordt aangetoond, d-at plaatselijk
de hierbovenbedoelde v·oor<zorgsmaatregelen zijn genomen en aan-
nemelijk wordt gemaakt, dat de brand door de uitoefening van dien
dienst is ontstaan.
Men kan bosschen ook tegen brand verzekeren o.a. bij de ,,()nder-
linge Gemeentelijke Boschbrand,verzekering". Door het Staatsbosch-
bedrijf is de stoot gegeven tot de oprichting van deze vereeniging,
waarbij het meerendeel der gemeenten, die met renteloos voorschot
werken, zijn aangesloten. Het ·doel der vereeniging is: onderlinge
verzekering door geme·enten of andere publiekrechtelijke lichamen,
alsmede reohtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen van algemeen