HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 45

JPEG (Deze pagina), 938.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

l
l 48 ·
E .
meenten werd verkregen, heeft tevens voor deze de gelegenheid
j geopend om voorlichting en raad te verkrijgen omtrent allerlei
zaken, die met de exploitatie van den gemeentegrond verband
houden. Veelvuldig wordt dan ook van deze gelegenheid gebruik
gemaakt, .
l
- §4. Onderwijs.
De Heer Huizenga, Rijkslandbouwconsulent voor Westelijk
ï_ Noordbrabant, kent in het bijzonder aan het landbouwonderwijs ·
i. eene groote beteekenis toe ter bevordering van de ontginning van T
heide- en broekgronden.
,,Maiar hiervoor is dan ook noodig", zoo schrijft de heer H. ,,dat
,.dit onderwijs zoo goed mogelijk wordt gegeven, opdat het zal b
.,kunnen beantwoorden aan het doel, waarvoor het bestemd is.
..0p den ijver en de toewijding der leerkrachten valt mijnerzijds
.,in deze niets af te dingen, maar wel meen ik het te moeten
.,betreuren, dat men een! middel om de resultaten van het onderwijs
.,op de landbouwcursussen m.i. veel te verbeteren, weer heeft moe-
,,ten laten varen. Ik heb hier speciaal het oog op het feit, dat het
r,vervolgonderwijs op de lagere scholen niet meer van Rijkswege 4
,,wordt gesubsidieerd, Het gevolg hiervan is geworden, dat in vele
wgemeenten geen gelegenheid meer bestaat dit onderwijs te ont-
,,vangen en dit is m.i. zeer te bejammeren. Het vervolgonderwijs
,,toch had nu een uitstekende schakel kunnen worden tusschen het
gi ,,gew0on lager onderwijs en het onderwijs op de landbouwcursussen. W
Fl ,.Het gebeurt n.l. maar al te vaak, dat de ontwikkeling van hen,
..die zich aanmelden als leerling voor een landbouwcursus, later
.,blijkt werkelijk te gering te zijn. H-oe beter de voorontwikkeling
.,van de toekomstige leerlingen der landbouwwintercursussen is,
“ .,hoe beter de resultaten van het landbouwonderwijs zullen zijn en ,
Eg ,,alles, wat gedaan wordt om in die voorontwikkeling verbetering H
ll ,,te bren.gen, zal den landbouw in het algemeen en de ontginning
..in het bijzonder ten goede komen. Wanneer op deze manier de
1 .,algemeene ontwikkeling van den landbouwer in de zandstreken
. ,,op een steeds hooger peil wordt gebracht, ïdan zal hij bij voortduring
,,beter leeren begrijpen hoe hij, ook bij het ontginningswerk zijn
-1 ,,kapitaal en arbeid het best productief kan maken, omdat hij steeds
,.beter zal leeren nadenken over zijn bedrijf, in plaats dat anderen
j ,,voor hem denken."
De heer Deckers, Rijkslandbouwconsulent te ’s Hertogenbosch
merkt hieromtrent op: ,,Het onderwijs gegeven op de lagere school,
= ,,kan reeds bijdragen om den toestand ten plattelande te verbeteren,
n ,,Immers mijne ondervinding leert mij, dat het landbouwonderwijs
ll