HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 44

JPEG (Deze pagina), 903.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

47
’” in het belang van de gemeenten geacht. Wanneer echter in bepaalde
streken groote behoefte bestaat aan het stichten van boerenbe-
drijven kan verkoop van eene meer belangrijke oppervlakte grond
in het belang der gemeenxten zijn. In dergelijke gevallen adviseert
het Staatsboschbedrijf gewoonlijk om den verkoop in het openbaar
te doen plaats hebben, nadat vooraf een rationeel plan tot verkoop
‘ van het onderhavige terrein is vastgesteld. Daarbij dient voor eene
goede verkaveling te worden gezorgd, alsmede voor eene doelmatige
afwatering en een behoorlijk wegenstelsel. Om den prijs niet te
drukken verdient het aanbeveling niet meer tegelijk onder den
hamer te brengen dan noodig is om in de bestaande behoefte te '
T voorzien. Tevens wordt vooraf eene schatting gemaakt, beneden
welke de gronden niet behooren te worden gegund. Voorts wordt
soms geadviseerd in de voorwaarden van de verkooping een re­de-
lijken termijn vast te leggen, binnen welken de gronden moeten
zijn ontgonnen, ook weer om speculatie te vermijden. Zoodoende
wordt op verschillende manieren, afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden, getracht bij het uitbrengen der adviezen er zoo-
veel mogelijk toe bij te dragen, dat de verkoopingen aan haar doel
beantwoorden.
` ç Het mag als een gunstig verschijnsel worden aangemerkt, dat
verschillende gemeentebesturen, in het welbegrepen belang der
gemeenten bij hunne grondpolitiek de hierboven aangegeven be-
ginselen reeds zelve in toepassing brengen. Van eene dergelijke
doelbewuste, doch voorzichtige uitbreiding van het landbouwareaal
mag veel meer succes worden verwacht dan van een al te vrijgevig,
stelselloos beschikbaar stellen van grond aan al wie zich tot ont-
ginning geroepen gevoelt. Het ontginnen in het klein laat zich
niet forceeren, de uitbreiding en de vorming van nieuwe boeren-
bedrijven kan slechts geleidelijk geschieden. Woi·dt te gemakkelijk
grond beschikbaar gesteld, dan wordt het lichtvaardig vergrooten
’ der bedrijven in de hand gewerkt, hetgeen tot mislukkingen aan-
leiding geeft; er ontstaat gevaar voor grondspeculatie, zoodat ten
slotte noch het belang der gemeente, nóch dat der boeren wordt
gediend. ‘
Ook omtrent verpachtingen wordt het advies van het Staatsbosch-
bedrijf ingewonnen. In het bijzonder wordt dan nagegaan, of de
verpachtingsvoorwaarden in het belang zijn van de gemeente en
wordt tevens eene schatting van de pachtwaarde gemaakt.
Doordat het Staatsboschbedrijf in Noordbrabant over aldaar ge-
stationneerde ambtenaren beschikt, die met de plaatselijke toe-
standen op de hoogte zijn, kon er toe worden medegewerkt om meer
eenheid te brengen in de gemeentelijke grondpolitiek en om deze
in betere banen te leiden. Het contact, dat hierdoor met de ge-