HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 43

JPEG (Deze pagina), 930.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

V
lx
ls
il 40
l.
men zich niet alti_jd. Misbruiken, als bevoordeeling van plaatse- °i
lijke bestuurspersonen, kwamen niet zelden voor. Voor een appel
en een ei werden vaak de beste gronden verkocht en op tal van
plaatsen kan men nu aan den vorm van het gemeentelijk grond-
lf bezit de nadeelige gevolgen van vroegere onoordeelkundige ver-
koopen nagaan. In verband met een en ander zijn Gedeputeerde
Staten sedert 1907 gewoon, alvorens eene beslissing te nemen in ‘
zake voorstellen tot vervree=mding van gemeentegrond, daarover
eerst advies te vragen aan het Staatsbosehbedrijf. Voor het uit-
F brengen van deze adviezen is het noodig een overzicht te hebben
van de ligging ent de uitgestrektheid van het geheele gemeentelijke
bezit, alsmede van de hoedanigheid der gronden. i
Bij de beoordeeling van de zaak wordt uitgegaan van de over-
weging, dat kleine, verspreid en afzonderlijk gelegen perceelen
voor de gemeenten in het algemeen van weinig beteekenis zijn en
,, dientengevolge voor haar we’nig waarde hebben, zoodat het ge-
woonlijk beter is ze van de hand te doen, terwijl de vorming van
dergelijke stukken moet worden tegengegaan. Voorts wordt getracht
,; versnippering van het gemeentelijk bezit te voorkomen en eene
goede afronding en begrenzing daarvan te verkrijgen, zoodat dit
een voor de gemeente waardevol blijft. ° g
Bij het onderzoek wordt er voorts aandacht aan geschonken, of
de gegadigden de geschiktheid bezitten om de ontginning van den
te koopen grond met succes uit te voeren en wordt de vraag onder
de oogen gezien of het mogelijk verzoeken geldt, die blijkbaar met
speculatieve oogmerken worden gedaan, In het algemeen wordt
ti in de adviezen het beginsel gehuldigd, dat tot verkoop van gemeen-
ld tegrond dan behoort te worden overgegaan, indien daardoor zonder
nadeel voor de gemeenrte de ontginning van woesten grond door
particulieren wordt bevorderd, b.v. door het stichten van nieuwe
==: bedrijven of door aan bestaande particuliere bedrijven de gelegenl-
gj heid tot uitbreiding te geven. Voorts wordt bij het uitbrengen van “‘
ti deze adviezen nagegaan welke bestemming de gemeente aan de
‘ kooppenningem wenseht te geven, daar het in ’t algemeen van
belang is, dat de door de gemeenten deswege te ontvangen gelden
, voor cultuurdoeleinden - en wel bij voorkeur ter ontginning van
55 den overblijvenden woesten gemeentegrond -- worden gebruikt.
Het behoeft geen betoog dat door toepassing van deze beginselen
de ontginning zoowel door particulieren, als door de gemeenten
r zelf, in de hand wordt gewerkt.
In het algemeen wordt dan gunstig op de aanvragen tot verkoop
van grond geadviseerd, wanneer de belangen van de betrokken ge-
_ meenten daardoor op duurzame wijze worden gediend, Het ver-
[ vreemden van groote complexen grond wordt in den regel niet