HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 40

JPEG (Deze pagina), 843.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

43
. HOOFSTUK VII.
MIDDELEN TER BEVORDERING VAN DE
ONTGINNING EN DE BEBOSSCHING.
§ 1. Lcmd- en Waterwegen.
Bij de raadpleging der jaarverslagen van den Provincialen
­ `Waterstaat, opgenomen in de Provinciale Verslagen, ziet men aan-
stonds, dat in het tijdperk van 1907 tot 1924 met kracht en voort-
varendheid is gearbeid aan de verbetering der land- en waterwegen
in Noordbrabant. Zorgde het Rijk voor enkele groote heerbanen,
rivieren en kanalen, de provincie breid.de haar net van verharde
wegen gestadig ui·t en hielp de gemeen.ten =en waterschappen bij
aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden.
Ongetwijfeld bestaat er een zekere wisselwerking tusschen wegen-
aanleg en ­verbetering, en ontginning en bebossching. In enkele
gevallen ging ontginning van gronden vóóraf aan wegenaanleg;
»» meestal volgde zij.
Wat de provincie betreft, deze ging geregeld voort, de bestaande
wegen te verharden op verschillende wijze en te verbreeden, om .
ze geschikt te maken voor het zwaardere en drukkere verkeer.
Verschillende smalle houten bruggen werden door breedere steenen
bruggen vervangen.
liet provinciaal bestuur deed het mogelijke om de gemeente- en
waterschapsbesturen aan te sporen tot navolging van zijn voor-
beeld. En veelal met goed gevolg! Een belangrijk bedrag werd
jaarlijks uitgekeerd aan isubsidiën voor den aanleg van gemeentelijke
_, wegen en fietspaden. _
De spoorwegen ondergingen eenige uitbreiding door den aanleg
der lijn Eindhoven-Weert (1907-1913) en door den aanleg van
dubbel spoor tusschen ’s Hertogenbosch en Tilburg (1910).
De algeheele lengte van het provinciaal wegennet bedroeg in
1910 774957 meter en bedraagt thans 762136 meter.
De lengte van het net der kunstwegen, welke met provincialen '
steun zijn aangelegd of worden onderhouden, bedroeg in 1910
778383 meter en bedraagt ‘thans 973091 meter.
Voor den aanleg van fietspaden werden rentelooze voorschotten
verleend. · I
Gedurende de jaren der mibilisatie werden vele wegen stukge-
reden door het zwaar militair vervoer; thans zijn de gevolgen
daarvan opgeheven.