HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 39

JPEG (Deze pagina), 769.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

E
lj 42
L
E, komen, treedt ten opzichte van de vvaterregeling een gunstiger toe-
stand in, en: al spoedlig wordt het bosch in omgekeerden zin werk-
zaam, door vasthouding van het hemelwater en langzame afvloeiing
van het betrekkelijk kleine gedeelte daarvan, dat niet door het bosch ·
‘ verbruikt wordt of dat daarin verdampt.
In den boschbouw leert de londervinding dan ­ook, dat een uitge-
" breid slootennet dien; aanleg van bosch op laaggelegen vvoesten
grond onontbeerlijk is, dat de slooteni gedurende enkele jaren
daarna veel Water afvoeren, doch dat die hoeveelheid water steeds
jg · vermindert en het slooterrnet op het tijdstip, dat het boschcomplex
fl den staaklwutleeftijd heeft ebereikt, gewoonlijk grootendeels kan _
vervallen. Hieruit blijkt de groote hydrologische beteekenis van de
gl; bosschen ook voor de vlakke streken van ons land, zooals Noord-
brabant. s
Ten slotte dient nog te worden gewezen op de bijzo·ndere voor-
_ deelerr, die de gemeenten genieten, welke hare woeste gronden met
financieele ien technische hulp van dient Staat bebosschen. Doordat
van de ontginiringskosten in normale gevallen slechts 20% direct
ten laste der gemeenten. komen, terwijl de overige 80% door den
Staats 1‘Bl'1JC.€l·OOS wordt voorgeschoten, V€1`l{I'ljgGIl dé) g€Hl€€I]t€1'1 llêll
lj! koste van betrekkelijk geringe offers een- waardevol bosclrbezit, ,,
waaruit zij in de toekomst duurzaam belangrijke inkomsten; zullen
kunnen trekken. Aangezien, de termijn voor de terugbetaling van het
voorschot op 50 jaren is gestel·d, zullen de meeste der daarmede in
Tj het leven geroepene b·osschen dan reeds zoodanige opbrengsten kun-
nen leveren, dat de terugbetaling slechts weinig of geen moeite
li zal k­osten.
I
)`
~