HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 32

JPEG (Deze pagina), 947.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

35
,,Bij het uitspreken van dit oord·eel heb ik alleen maar het oog
,,gevestigd gehad op ontginningen­, die door de landbouwers werden
,,uit­gevoerd. Wanneer echter de vraag gedaan ïwordt, welke betee-
,,kenis de ontginning over het algemeen heeft gehad als middel tot D .
,,winstmakerij door geldbeleggers, dan moet gezegd worden, dat als
,.z·oodanig de ontginning geen bijzonder gunstige resultaten heeft
,,afgeworpen. Het is hierbij helaas maar al te vaak voorgekomen,
,,dat met te weinig kennis van zaken te werk gegaan werd.
,,Ten aanzien van de voedselvoorziening heet de ontginning La-
,,tuurlijk altijd eeni·ge ·beteekenis, maar m·en moet deze zeer zeker
, ,,niet‘overschatten. In vele streken is stellig veel meer te verwach-
,,ten van eene verïbetering van de oultuurmethoden op reeds heel
,,lang in gebruik zijnd bouw- en weiland en ik meen, dat daarmee
,,ook nauw verband houdt de rol, die de ontginning spelen kan met
,,betrekking tot een uitbreiding en verbetering van het arbeidsveld
,,v·oor den boerenstand. Dikwijls is in ·de zandstreken de ontginning
,,van woeste gronden het eenige middel o-m een bedrijf grooter te
,,maken en heel vaak komt het ·ook voor, dat dit middel aangegre-
,,pen wor·dt, opdat de ouders later in staat zullen zijn aan een van
,,hunne kinderen, wanneer dit in het huwelijk treedt, een deel van ·
2,, ,,hun grond af te staan. Op deze wijze worden nieuwe bedrijven ge-
,,sticht deels met ouden cultuurgrond en d·eels uit woeste gronden,
,,die pas in cultuur zijn gebracht, maar naast deze uitbreiding van
,,het arbeidsveld is ·ook eenie verbetering van het arbeidsveld zeer
,,zeker denklbaar. Door ontginnin·g kunnen gronden in cultuur wor-
. ,,den gebracht, die op een uitstekende wijze in staat zijn bestaande
,,/bedrijven te verbeteren. Ik herinner nog eens aan de ontginning
,,tot grasland in het bijzonder, waarop ik hier boven (zie hoofdstuk
,,VI par. 1.) reeds met nadruk gewezen heb, maar ook kunnen
,,sommige bedrijven door ontginning van heide tot bouwland in
,,betere conditie komen. Daar straks heb ik er n.l. ook opmerkzaani
S ,,­op gemaak·t, dat middelmatig zhooge heidevelden, wanneer deze tot
,,·bouwland worden gemaakt, een cultuurgrond kunnen geven, die
,,al spoedig menige hooge akker in vruchtbaarheid overtreft. Ook
,,op ·deze wijze kunnen dus de ontginningen tot verbetering van het
,,arbeidsveld van den boerenstand medewerken·."
De heer Deckers is van meening, dat om in meerdere mate van de
genoemde voordeelen te kunnen profiteeren, de gelegeniheid om kleine
pereeelen heide te kunnen koopen of te pachten, zal moeten worden
. uitgebreid?) Hij schrijft hieromitrentz
,,Ontginning lijkt mij de eenige weg om te geraken tot uitbrei-
*) On·ze andere opvatting ten deze, overeenkomxende met die
van liet Staatsboschbedrijf is neergelegd in hoofdst. VII, § 3 dezer be-
schouwingen.