HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 31

JPEG (Deze pagina), 930.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

l
l
..een scherpe indeeling te maken is en ook is bijv. alles wat
i ,,H?Gn· onder lage heide verstaat ·‘niet altijd even· geschikt voor
hontginning. De bijzondere geaardheid die elke grond heeft, oefent
.,e­en grooten invloed hierop uit, terwijl er bovendien natuurlijk aan
g ..gedacht moet worden", waar zoo’n terrein, dat rnen zou wenschen
l . ,.te ontginnen, gelegieni is ten opzichte van verkeerswegen en ten
.,-opzichte van bev·olkingscentra."
De Rijkslandbouwconsulent, de heer J. Deckers, te ’s Hertogen~
A bosch, wij·dt aan dit punt de navolgende beschouwing.
l .,·Het resultaat der ontginning van woeste gronden, verkregen
j .,sin·ds het begin dezer eeuw is zeker zeer goed te noemen, wanneer ,
g ,,wij ·de moeilijke jaren tijd·ens den oorlog uitschakelen.
Q ’ .,Over het algemeen zijn de best-e heiden tot bouw, weiland aan-
i .,gelegd en ·zeker is hieraan het goede resultaat voor een belangrijk
j ..deel toe te schrijven.
j ,,B·ouwlan·d is slechts op enkele plaatsen door den gewonen land-
j ,,bouwer aangelegd. De meeste heideontginning tot bouwland is in
j ä ..handen van den groot-ontginner. Zeer zeker zou echter ook de
t ..kleine boer zeer goed, miogelijk zelfs no-g beter dan ·de groote-
.,ontginner heide tot bouwland kunnen ontginnen. Maar ·de kleine
i ,,boer h·eeft vooral behoefte aan grasland en daarom zijn de meeste T,
j ,,stukjes, die ·de boeren machtig hebben weten te krijgen, aangelegd
L ,,tot grasland.
E ,.Op dit oogenblik bij de hooge werkloonen en de reeds vrij lage
ï ,,produc1ien¥prijzen staan de ontginningsbedrijven er minder gunstig
% .,voor 'dan in 1914. . ·
l i ,,De ontginningen in hand-en van den kleinen boer hebben zeker
,.bijgedragen om diens welstand te everhoogen." ­
§ ·2. Voordeelen van de ontginning tot bouw- en grasland.
i Mede is aan de genoenide Rijk=sland·bouwconsulenten gevraagd, hoe {
naar hunne meening de ontginning beoordeeld moet worden 10. als
m-iddel ter uitbreiding en verbetering van het arbeidsveld voor den
boerenstan-d. 20. ten aanzien van de voedselvoorziening en 30. in
geldelijk opzicht.
De heer Huizenga deelt hieromtr-ent het navolgende mede:
,.Het laatste van deze punten heb ik hier boven reeds besproken.
..( Zie Hoofdstuk VI par. 1). Ik heb er o·p gerwezen, dat de ontginning
..tot grasland als regel de meeste voordeelen oplevert, dat daarop ·
,.-die tot bouwland volgt en dat de ontginning tot bosch gewoonlijk
..als zeer weinig rentegeven·d wordt beschouwd, ja men zou mis-
..schilen; gerust mogen zeggen, dat de omstandigheden al zeer gunstig
Vmoetïen zijn als boschaanleg nog als een eenigszins loonend bedrijf
,,te beschouwen is.