HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 30

JPEG (Deze pagina), 936.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

33
,.goed, dat er tusschen Gilze-Rijen en Dongen uitgestrekte broekgron-
,,den lagen die met zeer weinig waarde bezittende planten begroeid
,,waren. Een paar van Rijkswege gesubsidieerde pr·oefv·elden·, die
,,daar jaren geleden zijn aangelegd, hebben er ongetwijfeld krachtig
,,aan medegerwerkt, om in dien ouden toestand verbetering te bren-
..gen. Wanneer men op het oogenblik de toestanden in die streek
,.bekijkt, dan ziet men, dat nu heel dat gebied als het ware in een
agroote graslandpolder is herschapen.
,,Naast de verbetering van de broekgronden, waarvan de resultaten
,,over het algemeen zeer goed zijn, hebben de ontginners in de
_ ,,eerste plaats hun aandacht geschonken aan de lage heidevelden.
,,Dit staat ­ook weer met dezelfde omstandigheid in verband, die
,,voor de broekgronden i.s omschreven. Ook de lage heidevelden laten
,,zich lbetrekkelijk gemakkelijk, d. W. z. met opoffering van weinig
,,kosten en m·oeite ontginnen en zijn vrij geschikt om er goed gras-
,,land van te maken. Grasland, -dat na een betrekkelijk gering aantal
.,jare1r in kwaliteit niet zbehoeft onder te doen voor andere gras-
,.land·en ­op de zandgronden. De resultaten van den ontginnings-
,,arbeid op deze gronden zijn ook als goed te kwalificeeren. Wan-
_ ,,neer mleni echter nog verder gaat en ook de middelmatig hooge
A, ,,en hoogere hei·degro·n­den onder handen neemt, dan gaan de finan-
,.cieele resultaten langzamerhand wat rninrder worden. maar ze behoe-
,,ven; geenszins negatief ·te zijn. Ze eisch•en (meer offers aan arbeid err
,,kapitaal eer men er oogsten winnen kan en in verband hiermee
,.is de ontginning van bedoelde gronden minder rentegevend. De
,,middelmatig hooge heidevelden worden n·og wel eenes door per-
,,sonen met een sterk verlangen om grasland of om meer grasland
,,te bezitten, voor dit ·doel ontgonnen, maar zij zijn toch over het
,,algem·een minder geschikt om er direkt grasland van te maken.
,.Gaat mien er evenwvel bouwland van maken (om dit later misschien
,,ook periodiek in gras te leggen) dan zullen de uitkomsten over het
A .,algemeen beter zijn. Zoo gebeurt het dan ook dikwijls en men krijgt
,,dan vaak bouwland dat na een Fbetrekkelijk gering aantal jaren‘
,,beter is dan vele bestaande hooge peroeelen ·oud bouwland.
.,Na de middelmatig hooge hei·develden· komen de hooge heide·-
Hgronden aan de beurt en hier staat men voor de keuze er bouwland
..van te maken of bosch, want voor ontginning tot grasland zijn deze
.,in het geheel niet geschikt. Er kan nog eenig verschil in samen-
,,stelling bij deze gronden zijn, dat ze voor bouwland iets meer of
,,minder geschikt maakt, of nog eenig verschil in ligging, maar in
.,e]k geval zijn de financieele voordeelen, die aan de ontginning
,,van dergelijke gronden verbonden zijn, zeer gering.
,,Voorts wil ik hier ter plaatse nog even opmerleen dat, waar hier
.,bovenS sprake is van lage middelmatige, hooge en hoogere heide-
,,velden, men zich ·natuurlijk niet moet voorstellen, dat in dezen