HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 29

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

j 32
,,leerxde begrijpen, werd de invloed van dit alles op de .resultaten
.,van het landbouwbedrijf heel spoedig en zeer dui­delijk merkbaar.
,,Door de betere bemesting, die men; van dat oogenblik af geven
,,kon (en natuurlijk ook door andere verbeteringen in de cultuur)
,,werden de opbrengsten van de gron·den, ·die m·en in gebruik had,
. ,,vergr-oot, maar boven.di·en. werd de mogelijkheid geopend om gron-_
,,d.en in .cul-tuur te brengen, die men tot dien tijd maagdelijk had
I ,,moeten laten liggïen. Mien kan gerust zeggen, ·dat de ontginning
,,van woeste gronden pas beteekenis gekregen heeft, toen; het ge-
,,bruik van de kunstmeststoffen belsjenid werd,
` ,,Deze ontginning nu was in het begin van deze eeuw reeds in
,,vollen gang en wanneer ik hier van ontginning spreek, dan heb h
,,ik niet alleen op het oog het in cultuur brengen van heidevelden,
§ ,,maar ook de verbetering van veel laag gelegen en slecht ­ontwater-
j ,,de broekgronden. O-ok deze leverden vroeger bijna niets op, maar
Q ,,·zijn nu op zeer veel plaatsen. in waardevol grasland herschapen. J a,
i ,,ik geloof wel te mogen zeggen, dat de ontginner aan de verbetering
,,van de cultuur op deze broekgronden met een bijzondere voorliefde
,,·zijn aandacht geschonken heeft. Deze gron·den toch leve·rden met
,,·betrekkelijk weinig moeite en kosten een 'goed grasgewas op en
,,hieraan heeft de zandboer vooral in de laatste tientallen van jaren Q
,,groote behoefte gevoeld, In de zandstreken is het al lange jaren
,,zóó geweest, dat ·de inkomsten van de landbouwers moeten komen
f ,,uit den stal en even zooveel jaren is het dus ook van groote be-
i ,,teekenis geweest, dat deze tak van het bedrijf, d. .w. .z. de vee-
.,houderij op een zoo rationeel meogelijke wijze werd beoefend.
I ,,Het zou mij te ver voeren als ik hier ter plaatse de groote be-
,,teek¤en1is zou willen duidelijk mak1en· die het bezit van goed gras-
,,land heeft voor de veehouderij in het algemeen en voor de fokkerij
,,van ·onze groote landbouwhuisdieren in het bijzonder. Niet van den
_,.inhoud van de krachtvoederzak. maar van ·het bezit van goede
,,wei=den in ·de eerste plaats zijn de resultaten va·n de veefokkerij °
nafhankelijk, ‘heeft zeer terecht de Duitsche Hoogleeraar Dr. Frie-
,,derich Falke gezegd.
,.En wanneer mem nu bedenkt, dat de zandgronden van nature
,,niet geschikt zijn om goed grasland op te leveren en dat dit gras-
,,lan‘d vaak groote neiging ve·rtoont om te ,,verslijten" zooals men
,,·dat in de praktijk gewoon is te noemen. derhalve na verloop van
,,tijd vaak omgeploegd wordt om later weer opnieuw in gras te
..w·orden gelegd, dan is het duidelijk, dat waar men vroeger gebrek
,,ha­d aan v·oor de cultuur geschikte gronden; vooral ook in verband
,,met de toename ­der bevolking, dat daar feitelijk het gebrek aan
,,goed grasland nog het grootst was.
,,Hetgeen zoo pas door mij met betrekking tot de broekgronden
,,gezegd werd is dus zeer begrijpelijk, Ik herinner mij b.v, nog zeer