HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 28

JPEG (Deze pagina), 874.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

31
Hoofdstuk VI.
RESULTATEN EN VOORDEELEN VAN DE ONTGINNING
EN DE BEBOSSGHING.
§ 1. Resultaten van de ontginning tot bouw- en grasland.
A Aan de Rijkslandbouwconsulenten te Breda en te ’s Hertogen-
` bosch is verzocht om eene beschouwing te willen leveren over de
resultaten door ontginning van woeste gron·den tot bouw- en gras-
land sinds het begin deze·r eeuw verkregen.
Aan het rapport van den Rijkslandbouwconsulent voor Westelijk
N-oordbrabant, de heer H. E. Huizeuga te Breda, is het navolgende
ontleend:
.,Toen ik, nu bijna 23 jaar geleden, den len Juli 1901, in Noord-
,,brabant kwam, was er allerwegen op landbouwgebied een strev·en
,,naar vooruitgang waar te nemen. Dit was ook in Westelijk Noord-
` ,,brabant, dat deel van deze provincie, dat toen mijn ambtsgebied
,,werd, het geval en zoowel hier als over het algemieen op andere
,,plaatsen, werd dit streven met succes bekroond. Ik meen, dat het
,.niet noodig is er hier ter plaatse in den] breede over uit te weiden,
,,waaraan dit gunstig verloop in dien tijd was toe te schrijven.
,,Er zijn verschillende economische invloeden, die daar een rol bij
.,hebben gespeeld, maar zeker niet de minst belangrijke van de fac-
.,t·oren, die hierbij werkzaam zijn geweest, moet gezocht worden in
,,de meer·dere zorgen, die werden besteed aan het land·bouwonderwijs.
.’· ,.Op dit punt kom ik zoo meteen terug, (zie Hoofdstuk VII sub 4)
,.·omdat het, vooral in verband met de tegenwoordige tijdsomstandig-
l ,,heden, de moeite waard is daar iets meer van te zeggen.
,,De vooruitgang in het begin van deze eeuw, waarvan hierboven
,,sprake is, open¤baar·de zich zoowel in ·de verschillende taklden van
.,de veehouderij alsook op het gebied van den akkerbouw. Overal
,,begon het den landbouwer goed te gaan en er zijn redenen voor om
,,aan te nemen, dat de opbloei van den landbouwstand in het zand
,.,1=elatief grooter was dan in de klei, want bij de pogingen om in de
,,zandstreken de pro-ductie te vermeerderen, is men natuurlijk veel
,,meer afhankelijk van het beschikbaar zijn van de noodige mest-
,,stoffen dan in de klei. En zoodra dan ook de landbouwers, voor-
..gelicht door de wetenschap en, geholpen door hun eigen praktische
.,ervaring m·et het gebruik van de in onbeperkte hoeveelheid beschik-
..baar zijnde kunstmeststoffen bekend werden en zoodra men ook
,,·de beteekenis van de vlinderbloemige gewassen voor de cultuur