HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 26

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

l
t 29 .
i ligt nog te kort achter ons om van de resultaten veel te kunnen
zeggen. De overtuiging wint echter meer en meer veld, dat zij zeer
U gunstig zullen zijn. Te Someren, Asten en elders heeft de stichting
van boerderijen met Rijkssteun aanleiding gegeven tot den verkoop
2 van kleine complexen grond (8-12 H.A.) met de verplichting daarop
‘ eene boerderij te stichten. Dit indirecte gev-ol.g van den Regeerings-
maatregel is op zich zelf een mooi succes.
Van de ontginningen door vereenigingen, maatschappijen en bij-
= zondere personen moet in de eerste plaats genoemd worden de onder
Oe leiding van de Nederlandsche Heidernaatschappij in het leven
geroepen Houtvesterij ,,de Peel" bij Gemert als het voornaamste
A ontginningscentrum in Noordbrabant. Deze ­ontginning is een der l
l oud­ste en grootste en daarom reeds van groot belang, omdat zij een
j leerschool is geweest voor velen. Oorspronkelijk in opdracht van ver-
. schillende eigenaren als boschbouwontginning begonnen, zijn geleide-
l lijk ­de betere gronden tot bouw- erl weiland aangelegd, zoodat thans
naast een belangrijk boschbezit, een groot aantal min of meer uit-
gestrekte land·bouwbedrijven is ontstaan. Op de middelmatig hoog-
ï gelegen gronden bestaan de bedrijven hoofdzakelijk uit akkerbouw,
- terwijl men op de lager gelegen boerderijen weide- en kaasboeren
; vindt, die uit Holland en Utrecht afkomstig zijn. In de laatste jaren
j zijn verschillende stukken van de Houtvesterij ,,de I’eel" in andere
handen overgegaan. Door het stichten van eene kerk en school be-
4 nevens arbeidersw-oningen en boerderijen met Rijkssteun op de Rips
r is hier een landbouwdorp in wording.
Een tweede belangrijke ontginning is die van de Levensverzeke-
ringmaatschappij ,,de Utrecht", ten Zuiden van Hilvarenbeek. In
, zooverre verschilt deze van karakter met de Houtvesterij ,,de Peel".
E -da·t hier eéne Maatschappij eigenares is. Ook hier een groot bosch-
ä bezit, naast tot bouw- en weiland ontgonnen gronden. In de laatste
jaren is ook op ,,de Utrecht" de ontgin·ning tot bosch op den achter-
Y grond geraakt in vergelijking met die tot bouw- en weiland.
i ·Nog dient in deze omgeving vermeld te worden de bebossching
A l met renteloos voorschot van den Staat van de Rovert·sche Heide bij
i Hilvarenlbeek door den Oranjebond van Orde, thans d-oor schenking
l overgegaan aan de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Ten Oosten van Hilvarenbeek in de omgeving van Diessen komen
verder gr-cote landbouwontginningen van particulieren voor; in
laatstgenoemde gemeente zijn door de Maatschappij .,de Toekomst",
welke d-oor Zeeuwsche Landbouwers in ’t leven is geroepenv, verschei-
dene boerderijen gesticht.
Eene eveneens reeds lang bestaande particuliere ontginning is de
Princepeel bij Mill. De bodem bestond hier oorspronkelijk uit broek-
A grond van zeer goede hoedanigheid.
Nabij de Limburgsche grens onder Deurne, komen groote land-